Моят магазин
LOADER
Меню
Продукти

Магазини

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ВТОРИ АРТИКУЛ С 50% ОТСТЪПКА – ДЕКОРАТИВНИ ФИГУРКИ”
 • 1.

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия уреждат правилата и изискванията за провеждане и участие в Промоционалната кампания „ВТОРИ АРТИКУЛ С 50% ОТСТЪПКА – ДЕКОРАТИВНИ ФИГУРКИ „(наричана оттук нататък за краткост „Кампанията”), като последните са обвързващи и задължителни за всички, участващи в Кампанията.
 2. Организатор на Кампанията е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4 (наричано оттук нататък за краткост „Организатор/а“).
 3. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на ПЕПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, в рамките на работното им време (наричан оттук нататък за краткост „Магазини Pepco”).
 4. Кампанията се провежда в периода от 05.2022г. до изчерпване на наличностите на промоционалните артикули, но не по-късно от 26.05.2022г. (наричан оттук нататък „Срок на Кампанията“).
 5. В Кампанията участват всички налични продукти, предлагани от Магазина Pepco, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия (наричани оттук нататък „Промоционален/и продукт/и“).
 6. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазина Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса.
 7. По преценка на Организатора Кампанията може да бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Общи условия.
 8. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Общи условия. Всяко допълнение/изменение в настоящите Общи условия се извършва с приложения към настоящите Общи условия. Извършените изменения влизат в сила в срок от 24 часа след публикацията им.

 

 • 2.

Изисквания за участие в Кампанията

 1. Всяко лице, навършило 14 години, което в Срока на Кампанията закупи Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, участва в Кампанията (наричан оттук нататък „Участник“).
 2. При закупуването на два Промоционални продукта всеки участник получава отстъпка от цената на втория продукт в размер на 50% от цената, посочена на етикета на Промоционалния/ите продукт/и (наричана оттук нататък „Отстъпка“).
 3. В Кампанията не се въвежда ограничение в броя на Промоционалните продукти, закупувани от един Участник. С оглед защита интересите на Организатора не се допуска продажба на Промоционални продукти на един Участник, надхвърлящи количествата, обичайни за нуждите на едно домакинство.
 4. Количествата на Промоционалните продукти са ограничени до наличностите в Магазин Pepco, като е възможно даден продукт да не е наличен във всички разновидности и размери или въобще да не е наличен, като Организаторът не предоставя гаранция, че Промоционалните продукти ще са налични или ще са налични във всички разновидности и размери за Срока на Кампанията.
 5. Отстъпката се предоставя на касата при заплащане стойността на закупените Промоционални продукти. Отстъпката се предоставя от цената, посочена на етикета на съответния Промоционален продукт.
 6. Промоционални продукти, закупени по време на Кампанията, могат да бъдат върнати съгласно Политика за възстановяване на сума, публикувана на уеб сайта на Организатора: www.pepco.bg, до 30 дни от извършване на покупката, срещу представяне на касова бележка и продукта в оригиналното му състояние и етикет. Стоки за лична употреба, посочени в уеб сайта www.pepco.bg, не подлежат на връщане.
 7. Кампанията не може да се комбинира с други промоционални кампании или намаления, предоставяни от Организатора в Магазин Pepco.

 

 • 3.

Спорове

 1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с провеждането на Кампанията, следва да се решават по доброволен път между страните. В случай че Участник счита, че Кампанията се провежда в нарушение на настоящите Общи условия, е оправомощен да отправи жалба до Организатора по предвидения ред по-долу.
 2. Жалба може да бъде отправена от страна на Участника в срок до 30 дни от участието на Участника в Кампанията.
 3. Жалбата може да бъде подадена по следните начини:

–    По електронен път на следния електронен адрес: info.bg@pepco.eu; или

–    Писмено на касата на Магазин Pepco; или

–    Писмено на следния адрес: гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4

 1. В жалбата си всеки жалбоподател следва да посочи данни за контакт, на които съответно да бъде информиран за решението по подадената жалба, както и основанието на жалбата, искането си и описание на установеното на нарушение от страна на Участника.
 2. С цел ускоряване хода на разглеждане на жалбата жалбоподателят следва да представи и ксерокопие или сканирано копие на касовата си бележка за закупуване на Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco.
 3. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок до 30 дни от получаване на съответната жалба и необходимите данни по т. 4 и т. 5 от настоящия раздел. Участникът се уведомява за взетото решение на посочените от него контакти.
 4. Участникът е оправомощен, в случай че счита, че е извършено нарушение на правилата на Кампанията, да сезира компетентните държавни органи, независимо от обстоятелството дали участникът се е възползвал от възможността за доброволно разрешаване на спора с Организатора чрез подаване на жалба по реда, посочен по-горе.

 

 • 4.

Защита на лични данни

 1. Администратор на личните данни на Участниците по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) („Регламента“), е Организаторът.
 2. Правата във връзка със защита на личните данни могат да бъдат упражнени чрез Длъжностното лице по защита на данни на следния адрес: iodo@pepco.eu
 3. Администраторът обработва лични данни на Участниците, доколкото такива се събират, за целите и в степен, необходими за осъществяване на Кампанията, на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента (необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).
 4. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо, в съответните случаи, за осъществяване на Кампанията или упражняване на права, произтичащи от настоящите Общи условия (напр. подаване на жалба). Събраните лични данни се третират като конфиденциални и се обработват единствено от Администратора в съответствие с Политиката си за защита на лични данни, публикувана на https://pepco.bg/deklaracija-za-poveritelnost/
 5. Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, когато последното е предвидено в закон, в съответствие с изискванията на Регламента.
 6. При изпълнение на дейността си и с цел осигуряване провеждането на Кампанията Администраторът може да предоставя лични данни за обработване на трети лица чрез писмено споразумение съгласно чл. 28 от Регламента, но само в степен и за цели, необходими за провеждането на Кампанията.
 7. Лични данни не се предоставят на трети държави или международни организации.
 8. Личните данни се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите и провеждане на Кампанията, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията.
 9. Участниците имат и могат да упражняват следните права съгласно Регламента: Право на информираност – да получи информация какви данни, свързани с него обработва Администраторът, с каква цел, за какъв срок ги съхранява и на кого ги предоставя; Право на достъп – да получи копие на свързаните с него лични данни, обработвани от Администратора; Право на изтриване, при наличие на някое от изискванията на Регламента; Право на коригиране – да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него; Право на ограничаване на обработването на данни, в случаите, описани в Регламента; Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор; Право на възражение срещу обработване на лични данни; Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
 10. Всеки участник има право да сезира Комисията за защита на личните данни, в случай че прецени, че е налице допуснато нарушение на законодателството по отношение защитата на лични данни.

 

 • 5.

Заключителни разпоредби

 1. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазин Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса и на уебсайта на адрес: www.pepco.bg
 2. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Кампанията и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
 3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи в Република България.

 

Приложения:

– Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията.

– Приложение № 2 – Правила за комбиниране на Промоционални продукти в Продуктови комплекти и метод за изчисляване на отстъпката.

 

 

 

Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията

 

Декоративни фигурки с PLU номера:

 

 

288130
292770
293705
295560
295574
295578
298408
299001
299359
301524
301525
301526
301564
301566
301568
310406
310411
310412
310413
310417
310418
310454
310455
313559
313563
313614
316979
318810
318845
318846
318847
318851
321903
321920
321921
321938
321947
321948
323953
323954
323956
323968
323971
323972
326773
326777
326778
328003
328004
328005
328008
330593
330594
330595
330596
330598
330599
330600
330601
330953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 – Правила за комбиниране на Промоционални продукти в Продуктови комплекти, позволени Отстъпки, примери, илюстриращи методи за изчисляване на Отстъпката

 

Комбиниране на Промоционални продукти в Продуктови комплекти

Продуктовите комплекти се състоят от 2 продукта или брой продукти, кратен на 2. В случай че Участникът закупи повече от два Промоционални продукта, тези продукти се комбинират в Продуктови комплекти по следния начин:

 • Ако броят продукти е кратен на 2, всички закупени Промоционални продукти се комбинират в един Продуктов комплект;
 • Ако броят продукти не е кратен на 2, най-скъпия Промоционален продукт или продукти не се обхващат от Промоционалната кампания и се считат за изключени от Продуктовия комплект, а останалите Промоционални продукти се комбинират в един Продуктов комплект.

 

Позволени и приложими Отстъпки

При закупуване на два Промоционални продукта, комбинирани в Продуктов комплект, позволената Отстъпка за такава покупка е 50% от цената на най-евтиния Промоционален продукт.

При закупуване на повече от два Промоционални продукта, комбинирани в Продуктов комплект, се разглеждат цените на съответните Промоционални продукти и Отстъпката се дава върху сума, равна на 50% от цените на най-евтините Промоционални продукти, от които се състои Продуктовия комплект.

Отстъпката се изчислява пропорционално на всички закупени Промоционални продукти, включени в Комплекта.

 

Примери на позволени Отстъпки

Пример I

Участник закупува два Промоционални продукта:

 • първия на посочена на етикета цена от 20,00 лв,
 • втория на посочена на етикета цена от 30,00 лв,

Стойността на Отстъпката за такъв Комплект е 10,00 лв. Отстъпката се отбелязва на касовата бележка пропорционално на цените на два промоционални продукта, които, като се вземе предвид отстъпката, възлизат на 16,00 лв и 24,00 лв. След получаване на Отстъпката, Участникът ще заплати общо 40,00 лв (вместо 50,00 лв).

 

 

 

 

Пример II

Участник закупува четири Промоционални продукта:

– първия на посочена на етикета цена от 8,00 лв;

– втория на посочена на етикета цена от 10,00 лв;

– третия на посочена на етикета цена от 15,00 лв;

– четвъртия на посочена на етикета цена от 20,00 лв,

Общата позволена Отстъпка възлиза на 9,00 лв (и представлява сбора от 50% от цените на двата най-евтини Промоционални продукта). Отстъпката се отбелязва на касовата бележка пропорционално на цените на четирите промоционални продукта, които, като се вземе предвид отстъпката, са, както следва:

– цената на първия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 6,65 лв

– цената на втория продукт, записана на касовата бележка ще бъде 8,30 лв

– цената на третия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 12,45 лв;

– цената на четвъртия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 16,60 лв;

Общата цена, която Участникът трябва да заплати за тези два Продуктови комплекта е 44,00 лв (вместо 53,00 лв).

 

Пример III

Участник закупува пет Промоционални продукта:

– първия на посочена на етикета цена от 10,00 лв;

– втория на посочена на етикета цена от 20,00 лв;

– третия на посочена на етикета цена от 30,00 лв;

– четвъртия на посочена на етикета цена от 40,00 лв;

– петия на посочена на етикета цена от 50,00 лв;

Петият, най-скъп продукт не се счита за включен в Продуктовия комплект. Общата позволена Отстъпка възлиза на 15,00 лв. Цените на продуктите ще бъдат следните:

– цената на първия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 8,50 лв

– цената на втория продукт, записана на касовата бележка ще бъде 17,00 лв

– цената на третия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 25,50 лв;

– цената на четвъртия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 34,00 лв;

– цената на петия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 50,00 лв;

Общата цена, която Участникът трябва да заплати след Отстъпката е 135,00 лв (вместо 150,00 лв).

 

Къде е най-близкият магазин?

Потърсите най-близката до Вас локация в списъка с магазини тук:

Ритейл Парк Юг, Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“
Марково Тепе, Пловдив 4000 Пловдив, бул.“Руски“ 54
Пловдив Плаза, Пловдив 4000 Пловдив, ул. „Д – р Георги Странски“ 3
Гранд Мол, Варна 9000 Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2.,
Делта Планет, Варна 9000 Варна, бул. „Сливница“ 185
Скай Сити Мол, София 1111 София, ул. „Коста Лулчев“52
Дъ Мол, София 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115з
Мол Русе, София 7005 Русе, бул. „Липник“
Централен Мол, Добрич 9300 Добрич, Пл. „Свобода“ 6
Мусагеница, София 1797 София, ул. „Полковник Георги Янков“ 17
Люлин Панчо Владигеров, София 1324 София, бул. „Панчо Владигеров“ 15
Била парк, Костинброд 2230 Костинброд, ул. „Славянска“ 34
София Ринг Мол, София 1434 София, ул. “ Околовръстен път“ 214
Парк Център София, София 1421 София, бул. „Арсеналски“ 2
Трапезица, Бургас 8001 Бургас, ул. „Гочо Иванов“ 30
Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев, бул. „Панаирски ливади“ 1
Сити център, Ловеч 5500 Ловеч, ул. „Търговска“ 45
Брезовско шосе 125Б, Пловдив 4003 Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ 125Б
Карпет Макс, Добрич 9300 Добрич, Околовръстен път Дружба IV ул. 2
Мол Пазарджик, Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. „Градски пазар“ 5
Мондо, Ямбол 6000 Ямбол,бул. Граф Игнатиев“ 10
Маркет Варна, Варна 9000 Варна, ул. „Цар Иван СТрацимир“2А
София, Мега Мол Люлин 1324 София, бул. „Царица Йоанна“ 15
УНИМАГ, Стара Загора 6000 Стара Загора , бул. „Цар Симеон Велики“ 101
Тера Мол, Габрово 5306 Габрово, бул. „Могильов“ 47
Хасково, ЦУМ Ташкент 6300 Хасково, пл.“Атлантически“ 2
Карнобат 8400 Карнобат, ул. „9-ти Септември“ 29
Булмаг, Шумен 9701 Шумен, ул.“Странджа“ 21
Плевен, Панорама мол 5800 Плевен, ул. „Иван Мендиликов“ 1
Търговски център „Суми“, Враца 3002 Враца, бул. „Демокрация“ 16
Мол Видин, Видин 3700 Видин,ул. „6 – ти септември“ 1
Габрово, Мол Габрово 5300 Габрово, бул. „Васил Априлов“ 40
Пловдив, Ритейл Парк Райков 4000 Пловдив, ул. „Македония“ 95
Варна, Приморски полк 9002 Варна, ул. „Осми Приморски полк“ 115
София, Джъмбо Плаза 1839 София, 525 бул. „Ботевградско шосе“ 525
Кърджали България 6600 Кърджали, бул. „България“ 70
Кърджали Мондо 6600 Кърджали, ул. „Беломорска“ 68А
Казанлък, Кауфланд 6100 Казанлък, бул. „23 – ти пехотен Шипченски полк“
Пловдив, Ритейл Парк Газит 4000 Пловдив, бул. „България“ 115А
Севлиево 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 40
София, Обеля 2 1784 София, ул. „Дико Илиев“ 6
Пловдив, Ритейл Парк Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ 2А
Благоевград, Мол Благоевград 2700 Благоевград, бул. „Тодор Александров“ 47
Търговище, Кауфланд 7700 Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ 42
Стара Загора, Железник 6000 Стара Загора, ул. „Загорка“ 38
Силистра, Централен Парк Мол 7500 Силистра, ул. „Генчо Чолаков“ 1
Шумен, Сити Център Шумен 9704 Шумен, бул. „Велики Преслав“ 28
Велико Търново, Мол Велико Търново 5000 Велико Търново, ул. „Оборище“ 19
Велико Търново, Практикер 5000 Велико Търнов, ул. „Магистрална“ 17
София, Черковна 1505 София, бул. „Мадрид“ 37
София, Люлин Т Маркет 1343 София, бул. Царица Йоана 114
София, Ритейл Парк Средец 1220 София, бул. „История Славянобългарска“ 21
Ритейл Парк Елхово 8700, ул. Александър Стамболийски
Галерия Бургас 8001 Бургс, ул. Янко Комитов“ 6
Павликени 5200 Павликени, ул. „Стефан Караджа“ 16
Ритейл Парк Дупница 2602 Дупница, ул. „Отовица“ 1
Плевен, Кауфланд Кайлъка 5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ 80
Галерия Стара Загора 6008 Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30
Сити парк 2 4002 Пловдив, ул.: Стефан Хр. Гешев“ 4
Пловдив, Билла Македония 4013 Пловдив, ул. „Македония“ 2
Русе, Кауфланд 7020 Русе, бул. „Христо Ботев“ 38
София Монтевидео 1618 София, ул. „Монтевидео“ 23
Монтана Лидл 3400 Монтана, ул. „Трети Март“ 137А
Нова Загора Т Маркет 8900 Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ 33
София, България мол 1404 София, бул. „България“ 69
Петрич, Петрич център 2850 Петрич, ул. Цар Борис III 20
София, Женски пазар 1202 София, ул. Цар Самуил 119
Бяла Слатина 3201 Бяла Слатина, ул. Търнавска 41А
София, Парадайс Център 1407 София, бул. Черни Връх 100
София, Йерусалим 1784 София, ж.к. Младост бл. 47В

Къде да намеря телефонния номер на магазин ПЕПКО?

Нашите магазини нямат телефони за клиенти. Ако имате някакви въпроси, моля, отидете в даден магазин или се свържете с info.bg@pepco.eu.

Какво е работното време на магазините PEPCO?

Моля, използвайте нашата търсачка на магазини ПЕПКО. Там ще намерите карта, на която са показани местоположенията на всички наши магазини в страната, с пълните им адреси и работно време.

Имате ли онлайн магазин?

ПЕПКО продава само във физически магазини. От самото начало се концентрираме върху създаването на идеално разположени и декорирани традиционни магазини. Нашата търговска верига е достатъчно голяма, за да осигури на възможно най-голяма група клиенти директен достъп до широката гама от продукти.

Искаме да останем близо до нашите клиенти, които могат да ни намерят в градските центрове и моловете, където заедно с хранителните магазини и заведенитая за хранене, ние предлагаме цялостна гама от продукти.

Защо в моя град няма магазин ПЕПКО?

През цялото време работим върху развитието на нашата верига физически магазини. Възнамеряваме да бъдем възможно най-близо до нашите клиенти. Надяваме се, че скоро ще отпразнуваме откриването на нов магазин ПЕПКО във Вашето населено място.

Къде да намеря информация за магазините ПЕПКО, които се намират в чужбина?

В горната лента на менюто има падащ списък с всички държави, в които имаме магазини. Версиите на уебсайта на английски език предлагат търсачка на магазини ПЕПКО. Използвайте я, за да разгледате всички магазини за всяка държава, в която работим.

Връщане, рекламации, гаранция

Мога ли да върна продукт, който не отговаря на очакванията ми?

Всички наши магазини предлагат Гаранция за връщане на парите: в срок до 30 дни клиентите могат да върнат продукт, непокътнат и в състояние „като нов“, заедно с доказателство за покупката – касова бележка и непокътнат етикет с цената. Повече информация за Гаранцията за връщане на парите можете да намерите тук.

Мога ли да върна артикул в магазин, различен от този, в който съм го закупил?

Да, можете да върнете стоките във всеки магазин ПЕПКО. Можете да прочетете повече тук.

Мога ли да върна продукт без касова бележка?

За съжаление не можете да направите това. Необходима е касова бележка, за да отпишем продукта като продаден продукт и да го върнем отново на склад.

Мога ли да върна продукт без етикет?

За съжаление не можете да направите това. Необходимо е да върнете артикула в магазина непокътнат с опаковката му и с етикет в състояние „като нов“, в което състояние същият може да се продава.

Кои продукти не могат да бъдат върнати?

Някои стоки за лична употреба не могат да бъдат върнати. Пълният списък е на разположение ТУК.

Какъв е гаранционният срок за продуктите на ПЕПКО?

Гаранционният срок за продукти, закупени в магазините ПЕПКО е 2 години. В случай, че откриете някакви дефекти в качеството по време на гаранционния срок, препоръчваме Ви да подадете рекламация до някой от магазините. Повече информация можете да намерите ТУК.

Как мога да направя рекламация на продукт, закупен в ПЕПКО?

Приемаме рекламации във всеки магазин ПЕПКО. Просто донесете дефектния продукт, представете доказателство за покупката (касова бележка) и попълнете формуляр за рекламации. Ще разгледаме рекламацията Ви в законоустановения 30-дневен срок. Повече информация можете да намерите ТУК.

Подадох рекламация, която беше отхвърлена. Какво мога да направя?

Ако рекламацията Ви е отхвърлена и не приемате решението, имате право да обжалвате в магазин ПЕПКО. Процедурата следва същите правила като обикновената процедура за рекламации.

Каква е разликата между връщане и рекламация?

Връщането може да бъде направено в срок до 30 дни след закупуването на продукт с пълна стойност, с оригинален етикет и касова бележка като доказателство за покупката. От друга страна, клиентът има право да направи рекламация във връзка с всеки продукт с непълна стойност (употребяван) в срок до 2 години от покупката му, ако бъдат открити някакви дефекти в качеството. Рекламациите могат да се подават въз основа на касова бележка, банково извлечение или потвърждение за покупката от свидетел. Връщането и рекламациите могат да бъдат извършени във всеки магазин ПЕПКО.

Как мога да направя рекламация или похвала?

Рекламациите и похвалите могат да се подават през контактната форма, налична на нашия уебсайт, като изпратите съобщение на адрес: info.bg@pepco.eu или директно в някой магазин, като попълните формуляр Анкета за клиенти, предоставен на клиента при плащане на каса или при поискване.

Продукти

Как мога да проверя наличността на продукт в даден магазин?

Поради големият оборот на продуктите в магазините, най-актуалната информация за наличността можете да получите директно в магазина.

Налични ли са продуктите от брошурата във всеки магазин?

Продуктите от брошурата са налични във всички магазини от началото на промоцията, до изчерпване на складовата наличност.

Налични ли са всички продукти, които се рекламират на уебсайта, във всеки магазин?

Онлайн офертата (не тази от брошурата) може да се различава от складовите наличности в даден магазин (някои продукти могат да бъдат налични само на избрани места). Моля, обърнете внимание, че снимките на уебсайта представят примери за продукти и може леко да се различават от действителните продукти.

Колко често извършвате доставки?

Ние доставяме стоки до нашите магазини 3 или 4 пъти седмично. Дните за доставка могат да варират в отделните магазини.

Къде мога да намеря продукти от текущата оферта на ПЕПКО?

Можете да намерите нашите продукти на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта, както и на официалния ни профил във Facebook.

Къде мога да намеря информация за промоциите?

Информация за текущите промоции е налична на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта и на официалния ни профил във Facebook.

Услуги и плащане

Мога ли да купя карта за подарък ПЕПКО?

Съжаляваме, но в момента не предлагаме карти за подарък.

Мога ли да получа фактура с ДДС в ПЕПКО?

Можете да получите фактура с ДДС за продукти, закупени във всеки магазин ПЕПКО. Фактурите се издават съгласно приложимото законодателство в 7-дневен срок от датата на покупката, единствено въз основа на фискална касова бележка.

Мога ли да получа дубликат на фактура с ДДС?

Да, можете да отидете в магазина, от който сте закупили въпросния продукт.

Мога ли да получа копие от касова бележка?

Не, касовите бележки се отпечатват само веднъж при извършване на покупката и не могат да се дублират или репликират.

Мога ли да донеса изхабени батерии в магазина?

Да, в нашия магазин има контейнер за батерии.

Сътрудничество

Къде мога да изпратя оферти или запитвания относно наем?

Моля, свържете се с нас чрез формата, налична на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Сътрудничество за наеми“ в заглавната линия.

Къде мога да изпратя оферта относно сътрудничество?

Моля, свържете се с нас чрез контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Рецепция“. Вашето съобщение ще бъде изпратено до съответния отдел.

Как мога да кандидатствам за работа в магазин ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в магазина можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в магазина, в който искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в централния офис на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Централния офис можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в Разпределителния център на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Разпределителния център можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в склада, където искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Къде мога да намеря повече информация за работата в ПЕПКО?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите цялата основна информация относно работата в различни области и отдели на нашата компания. Ако имате някакви подробни въпроси относно характера на конкретна длъжност, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

ПЕПКО предлага ли стажове и обучения?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите информация относно стажовете и обученията в ПЕПКО и предложенията за работа за тези длъжности. Ако имате някакви подробни въпроси относно тези области, моля попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Заявлението ми все още е без отговор. Какво мога да направя?

Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Отдел Обслужване на клиенти

Може да се интересувате и от: