Моят магазин
LOADER
Меню
Продукти

Магазини

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „КОЛЕДНИ ПРОДУКТИ – ВСЯКА БРОЙКА С 30% НАМАЛЕНИЕ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „КОЛЕДНИ ПРОДУКТИ – ВСЯКА БРОЙКА С 30% НАМАЛЕНИЕ

 

 • 1.

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия уреждат правилата и изискванията за провеждане и участие в Промоционалната кампания КОЛЕДНИ ПРОДУКТИ – ВСЯКА БРОЙКА С 30% НАМАЛЕНИЕ“ (наричана оттук нататък за краткост „Кампанията”), като последните са обвързващи и задължителни за всички, участващи в Кампанията.
 2. Организатор на Кампанията е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4 (наричано оттук нататък за краткост „Организатор/а“).
 3. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на ПЕПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, в рамките на работното им време (наричан оттук нататък за краткост „Магазини Pepco”).
 4. Кампанията се провежда в периода от 12.22Г. до изчерпване на наличностите на промоционалните артикули, но не по-късно от 14.01.23Г. (наричан оттук нататък „Срок на Кампанията“).
 5. В Кампанията участват всички налични продукти, предлагани от Магазина Pepco, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия (наричани оттук нататък „Промоционален/и продукт/и“).
 6. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазина Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса.
 7. По преценка на Организатора Кампанията може да бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Общи условия.
 8. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Общи условия. Всяко допълнение/изменение в настоящите Общи условия се извършва с приложения към настоящите Общи условия. Извършените изменения влизат в сила в срок от 24 часа след публикацията им.

 

 • 2.

Изисквания за участие в Кампанията

 1. Всяко лице, навършило 14 години, което в Срока на Кампанията закупи Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, участва в Кампанията (наричан оттук нататък „Участник“).
 2. Участник, който закупи промоционален продукт с една транзакция, ще получи отстъпка от 30% от ценаta на всеки закупен промоционален продукт (наричана по-долу „Отстъпката“).
 3. В Кампанията не се въвежда ограничение в броя на Промоционалните продукти, закупувани от един Участник. С оглед защита интересите на Организатора не се допуска продажба на Промоционални продукти на един Участник, надхвърлящи количествата, обичайни за нуждите на едно домакинство.
 4. Количествата на Промоционалните продукти са ограничени до наличностите в Магазин Pepco, като е възможно даден продукт да не е наличен във всички разновидности и размери или въобще да не е наличен, като Организаторът не предоставя гаранция, че Промоционалните продукти ще са налични или ще са налични във всички разновидности и размери за Срока на Кампанията.
 5. Отстъпката се предоставя на касата при заплащане стойността на закупените Промоционални продукти. Отстъпката се предоставя от цената, посочена на етикета на съответния Промоционален продукт.
 6. Промоционални продукти, закупени по време на Кампанията, могат да бъдат върнати съгласно Политика за възстановяване на сума, публикувана на уеб сайта на Организатора: www.pepco.bg, до 30 дни от извършване на покупката, срещу представяне на касова бележка и продукта в оригиналното му състояние и етикет. Стоки за лична употреба, посочени в уеб сайта www.pepco.bg, не подлежат на връщане.
 7. Кампанията не може да се комбинира с други промоционални кампании или намаления, предоставяни от Организатора в Магазин Pepco.

 

 • 3.

Спорове

 1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с провеждането на Кампанията, следва да се решават по доброволен път между страните. В случай че Участник счита, че Кампанията се провежда в нарушение на настоящите Общи условия, е оправомощен да отправи жалба до Организатора по предвидения ред по-долу.
 2. Жалба може да бъде отправена от страна на Участника в срок до 30 дни от участието на Участника в Кампанията.
 3. Жалбата може да бъде подадена по следните начини:

– По електронен път на следния електронен адрес: klientbg@pepco.eu; или

– Писмено на касата на Магазин Pepco; или

– Писмено на следния адрес: гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4

 1. В жалбата си всеки жалбоподател следва да посочи данни за контакт, на които съответно да бъде информиран за решението по подадената жалба, както и основанието на жалбата, искането си и описание на установеното на нарушение от страна на Участника.
 2. С цел ускоряване хода на разглеждане на жалбата жалбоподателят следва да представи и ксерокопие или сканирано копие на касовата си бележка за закупуване на Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco.
 3. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок до 30 дни от получаване на съответната жалба и необходимите данни по т. 4 и т. 5 от настоящия раздел. Участникът се уведомява за взетото решение на посочените от него контакти.
 4. Участникът е оправомощен, в случай че счита, че е извършено нарушение на правилата на Кампанията, да сезира компетентните държавни органи, независимо от обстоятелството дали участникът се е възползвал от възможността за доброволно разрешаване на спора с Организатора чрез подаване на жалба по реда, посочен по-горе.

 

 • 4.

Защита на лични данни

 1. Администратор на личните данни на Участниците по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) („Регламента“), е Организаторът.
 2. Правата във връзка със защита на личните данни могат да бъдат упражнени чрез Длъжностното лице по защита на данни на следния адрес: iodo@pepco.eu
 3. Администраторът обработва лични данни на Участниците, доколкото такива се събират, за целите и в степен, необходими за осъществяване на Кампанията, на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента (необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).
 4. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо, в съответните случаи, за осъществяване на Кампанията или упражняване на права, произтичащи от настоящите Общи условия (напр. подаване на жалба). Събраните лични данни се третират като конфиденциални и се обработват единствено от Администратора в съответствие с Политиката си за защита на лични данни, публикувана на https://pepco.bg/deklaracija-za-poveritelnost/
 5. Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, когато последното е предвидено в закон, в съответствие с изискванията на Регламента.
 6. При изпълнение на дейността си и с цел осигуряване провеждането на Кампанията Администраторът може да предоставя лични данни за обработване на трети лица чрез писмено споразумение съгласно чл. 28 от Регламента, но само в степен и за цели, необходими за провеждането на Кампанията.
 7. Лични данни не се предоставят на трети държави или международни организации.
 8. Личните данни се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите и провеждане на Кампанията, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията.
 9. Участниците имат и могат да упражняват следните права съгласно Регламента: Право на информираност – да получи информация какви данни, свързани с него обработва Администраторът, с каква цел, за какъв срок ги съхранява и на кого ги предоставя; Право на достъп – да получи копие на свързаните с него лични данни, обработвани от Администратора; Право на изтриване, при наличие на някое от изискванията на Регламента; Право на коригиране – да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него; Право на ограничаване на обработването на данни, в случаите, описани в Регламента; Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор; Право на възражение срещу обработване на лични данни; Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
 10. Всеки участник има право да сезира Комисията за защита на личните данни, в случай че прецени, че е налице допуснато нарушение на законодателството по отношение защитата на лични данни.

 

 • 5.

Заключителни разпоредби

 1. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазин Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса и на уебсайта на адрес: www.pepco.bg
 2. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Кампанията и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
 3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи в Република България.

 

Приложения:

– Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията.

– Приложение № 2 – Списък с магазините, участващи в Кампанията

 

 

 

 

 

Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията

 

В кампанията участват продукти, маркирани по следния начин на ценовия етикет – STYLE XX

 

 

220549
262374
262707
276038
276964
277067
278405
279292
284827
285287
291059
292142
293016
293141
293142
293143
293145
293146
293148
293151
293153
293156
293157
293160
293161
293162
293166
293167
293169
293172
293177
293180
293185
293188
293189
293191
293195
293197
293198
293200
293202
293203
293204
293205
293206
293208
293209
293211
293214
293215
293216
293311
293315
293317
293319
293321
293322
293323
293331
293332
293340
293345
293347
293375
293380
293381
293383
293384
293395
293397
293400
293401
293403
293405
293407
293408
293410
293414
293415
293416
293427
293439
293440
293441
293448
293449
293450
293453
293455
293458
293461
293484
293551
293552
293554
293555
293558
293559
293560
293564
293566
293567
293573
293575
293582
293586
293609
293668
293741
293769
293770
293771
293774
293778
293798
293801
293882
293885
293924
293948
294022
294023
294024
294051
294075
294086
294087
294117
294151
294329
294330
294336
294346
294352
294541
304801
304857
304905
304906
304911
304912
304916
304934
304937
304938
304939
305212
305303
305304
305317
305337
305339
305340
305342
305343
305344
305345
305352
305384
305385
305387
305390
305392
305393
305394
305395
305398
305399
305400
305402
305404
305405
305407
305412
305413
305414
305415
305416
305417
305419
305420
305421
305422
305423
305424
305428
305431
305432
305433
305437
305438
305440
305442
305443
305444
305446
305447
305448
305450
305451
305452
305453
305455
305456
305462
305469
305470
305471
305474
305475
305495
305503
305522
305544
305545
305549
305649
305651
305679
305695
305696
305700
305702
305703
305753
305754
305755
305756
305757
305758
305759
305761
305765
305786
305790
305792
305793
305799
305800
305802
305857
305858
305860
305861
305879
305889
305890
305891
305892
305893
305894
305898
305899
305901
305919
305920
305921
305922
305923
305930
306089
306090
306120
306121
306122
306123
306124
306141
306202
306203
306225
306226
306235
306759
307845
311122
311782
311800
313971
313972
315295
315889
315890
316207
316214
316215
316216
316217
316218
316219
316220
316221
316222
316225
316233
316234
316240
316243
316247
316248
316249
316250
316251
316252
316272
316273
316280
316281
316392
316396
316398
316399
316400
316401
316402
316404
316409
316413
316415
316421
316424
316425
316444
316445
316446
316447
316448
316451
316452
316453
316460
316518
316524
316699
316707
316753
316769
316770
316771
316774
316775
316778
316801
316804
316821
316823
316839
316868
316919
316920
316921
316925
317000
317010
317013
317014
317015
317019
317066
317075
317076
317077
317080
317084
317085
317086
317087
317090
317091
317092
317093
317097
317141
317142
317146
317148
317149
317152
317184
317187
317209
317210
317211
317213
317214
317215
317216
317217
317218
317219
317220
317221
317222
317223
317224
317225
317226
317227
317228
317229
317230
317231
317232
317233
317234
317235
317236
317237
317238
317239
317240
317241
317242
317243
317244
317245
317246
317247
317248
317249
317250
317251
317252
317253
317254
317255
317257
317267
317268
317269
317276
317277
317278
317279
317287
317288
317289
317290
317291
317292
317294
317305
317318
317319
317321
317344
317354
317356
317357
317358
317359
317360
317361
317362
317363
317364
317365
317366
317367
317368
317369
317370
317371
317372
317373
317383
317385
317459
317475
317480
317481
317485
317487
317536
317537
318316
320507
320642
322057
322058
325143
326489
326490
326912
326919
326921
326922
326928
326930
326931
326932
326934
326935
326936
327001
327040
327046
327056
327057
327058
327059
327112
327131
327132
327134
327138
327145
327146
327147
327148
327151
327152
327154
327155
327156
327158
327166
327167
327170
327172
327173
327174
327176
327177
327179
327183
327212
327213
327214
327216
327217
327218
327219
327223
327224
327225
327226
327227
327228
327229
327230
327231
327232
327233
327234
327235
327236
327237
327238
327239
327240
327241
327242
327243
327244
327245
327246
327247
327248
327249
327250
327251
327252
327253
327254
327255
327256
327257
327258
327259
327260
327261
327262
327264
327265
327266
327267
327268
327269
327270
327271
327272
327273
327274
327275
327276
327277
327278
327279
327280
327281
327283
327284
327285
327286
327287
327288
327289
327290
327291
327292
327293
327295
327296
327298
327299
327302
327308
327343
327352
327353
327361
327362
327364
327365
327366
327367
327368
327369
327370
327371
327372
327373
327374
327375
327376
327377
327378
327379
327380
327381
327382
327383
327384
327385
327386
327387
327388
327389
327390
327391
327393
327394
327395
327396
327397
327398
327399
327400
327401
327402
327403
327404
327405
327406
327407
327408
327409
327410
327411
327412
327413
327414
327415
327416
327417
327418
327420
327421
327422
327423
327424
327425
327427
327428
327429
327430
327431
327433
327447
327448
327449
327451
327457
327458
327461
327462
327466
327474
327475
327476
327477
327478
327479
327480
327481
327484
327485
327486
327487
327488
327489
327492
327495
327512
327513
327514
327524
327525
327527
327528
327529
327530
327531
327532
327534
327537
327539
327540
327541
327545
327548
327562
327564
327565
327566
327567
327573
327593
327596
327597
327598
327599
327603
327608
327609
327628
327629
327630
327631
327632
327633
327637
327640
327643
327644
327649
327650
327652
327653
327654
327657
327658
327659
327660
327661
327662
327666
327684
327689
327690
327691
327692
327693
327694
327695
327696
327697
327698
327699
327700
327701
327702
327703
327704
327705
327706
327707
327708
327709
327710
327712
327713
327714
327715
327716
327717
327718
327732
327735
327739
327740
327741
327742
327743
327744
327745
327746
327747
327748
327749
327750
327751
327752
327753
327754
327755
327756
327757
327758
327759
327762
327763
327765
327766
327767
327768
327769
327770
327771
327772
327773
327774
327775
327776
327777
327778
327779
327780
327781
327782
327783
327784
327785
327786
327787
327788
327798
327803
327804
327805
327806
327807
327808
327809
327810
327811
327812
327813
327814
327815
327816
327817
327818
327819
327820
327821
327822
327823
327824
327825
327826
327827
327828
327829
327830
327831
327832
327833
327834
327835
327836
327837
327838
327839
327840
327841
327842
327843
327844
327845
327846
327851
327855
327856
327858
327862
327872
327882
327883
327885
327886
327887
327888
327889
327890
327894
327895
327901
327902
327903
327904
327905
327906
327907
327912
327914
327915
327916
327917
327918
327919
327920
327928
327938
327972
327973
327974
327975
328019
328020
328021
328022
328023
328024
328146
328197
328203
328204
328205
328425
328426
329422
334528
334590
334592
334597
334598
334599
334600
337449
337450
337451
337453
339609
339620
339622
339631
339634
339635
339636
339637
339638
339639
339640
339641
339642
339644
339645
339647
339959
339960
339961
339962
339963
339964
339965
339966
339967
339968
340043
340049
340051
340053
340091
340270
340271
340272
340273
340274
340275
340276
340304
340305
340364
340365
340366
340367
340393
340409
340410
340443
340448
340460
340461
340462
340463
340484
340490
340492
340493
340495
340496
340501
340502
340503
340504
340506
340507
340508
340515
340547
340548
340549
340550
340562
340564
340565
340566
340567
340568
340569
340574
340575
340576
340585
340587
340590
340597
340598
340640
340686
340699
340703
340711
340715
340738
340740
340751
340752
340753
340754
340755
340756
340757
340758
340759
340760
340761
340762
340763
340764
340765
340766
340767
340769
340780
340781
340799
340805
340808
340817
340821
340822
340825
340849
340850
340851
340852
340853
340855
340856
340857
340858
340859
340861
340862
340863
340864
340865
340866
340894
340898
340899
340920
340924
340925
340927
340928
340930
340931
340932
340943
340946
340947
340948
340949
340950
340951
340963
340964
340972
340992
341006
341030
341031
341032
341058
341059
341060
341062
341063
341064
341065
341066
341067
341069
341070
341072
341073
341074
341075
341076
341077
341078
341081
341082
341083
341084
341085
341086
341087
341088
341089
341129
341131
341136
341137
341138
341165
341166
341167
341168
341169
341170
341171
341172
341173
341174
341175
341176
341177
341178
341179
341180
341181
341182
341183
341184
341185
341186
341187
341188
341189
341190
341191
341192
341193
341194
341195
341196
341197
341198
341199
341200
341201
341202
341203
341204
341205
341220
341227
341248
341257
341271
341299
341300
341301
341302
341303
341311
341313
341314
341316
341317
341318
341388
341389
341390
341391
341394
341395
341397
341406
341407
341408
341409
341410
341411
341412
341413
341414
341415
341416
341417
341418
341419
341420
341421
341423
341444
341445
341453
341462
341463
341491
341499
341500
341501
341502
341503
341504
341505
341506
341509
341513
341514
341515
341516
341517
341518
341519
341520
341521
341522
341523
341524
341525
341526
341527
341528
341529
341532
341552
341554
341559
341561
341562
341563
341565
341566
341567
341568
341569
341628
341689
341690
341692
341693
341710
341712
341745
341748
341750
341751
341752
341789
341882
341883
341891
341892
341893
341894
341895
341896
341897
341898
341899
341900
341901
341928
341951
342028
342029
342030
342031
342033
342083
342447
342603
342604
342842
342843
342920
342921
343679
344828
344852
344853
344854
344855
344856
344857
344858
344859
349639
349640
349641
349642
349643
349664
349665
349666
350345
350346
350347
350348
350349
350350
350351
350352
350353
350354
283671
283673
283907
284284
284299
284419
284795
285196
289606
289629
289671
289737
289818
289839
290011
290540
291148
291264
291438
291761
292296
292465
292592
292630
292642
293071
293078
293249
293275
293276
293529
293630
293649
293658
293682
293684
293686
293785
293806
299860
300318
300323
300535
300660
300675
300676
300687
300688
300701
300704
300710
300752
300767
300785
300797
300857
300881
300997
302064
302387
302388
302389
302398
302399
302400
302583
302594
302609
302615
302622
302627
302648
302650
302976
303751
303752
303753
303756
303757
303765
303920
304292
304295
304313
304317
304323
304523
304524
304525
304526
304529
304729
304745
304781
304782
305042
305132
305615
305666
305667
305673
305850
305851
305854
306056
306750
306751
312157
312158
312186
312187
312217
312219
313705
313884
313898
314695
314696
314698
314707
314774
314788
315301
315388
315579
315597
315699
315700
315767
315768
315772
315773
315776
315777
315778
315783
315784
315786
315787
315801
315802
315808
315809
315810
315811
315812
315813
315814
315819
315822
315824
315829
315944
315964
315979
315985
316025
316026
316028
316029
316030
316031
316054
316055
316056
316057
316058
316061
316062
316067
316072
316078
316079
316080
316089
316093
316095
316096
316100
316109
316110
316124
316128
316129
316133
316137
316139
316183
316189
316190
316198
316202
316311
316316
316365
316443
316467
316491
316568
316710
316712
316713
316714
316722
316812
316814
316815
316816
316817
316818
316819
316845
316846
316876
316877
316878
316882
316883
316884
316885
316886
316887
316924
317029
317033
317048
317050
317107
317109
317111
317113
317114
317117
317120
317121
317122
317123
317124
317125
317126
317127
317128
317129
317130
317132
317173
317176
317177
317190
317192
317201
317207
317293
317327
317395
317409
317410
317428
317429
317430
317431
317432
317437
317439
317440
322653
323340
323383
323384
323407
323444
323449
323679
323808
323812
324326
324327
324339
324382
324386
324560
324611
324737
324840
324991
325286
325289
325290
325315
325323
325325
325327
325328
325329
325330
325331
325332
325333
325334
325335
325339
325340
325346
325371
325510
325512
325514
325515
325519
325520
325526
325570
325572
325647
325667
325679
325682
325701
325702
325778
325779
325824
325825
325828
325875
325876
325880
325882
325884
325885
325886
325887
325907
325946
325967
325969
325971
325972
325974
326045
326071
326072
326074
326075
326082
326104
326106
326107
326109
326110
326111
326112
326117
326118
326119
326120
326121
326122
326124
326125
326127
326131
326132
326134
326135
326184
326189
326190
326194
326195
326200
326201
326202
326203
326205
326211
326212
326214
326222
326223
326224
326229
326230
326249
326250
326251
326252
326253
326254
326255
326258
326271
326288
326289
326292
326298
326299
326300
326302
326307
326310
326312
326318
326320
326323
326324
326325
326326
326347
326350
326351
326352
326353
326354
326355
326356
326357
326358
326360
326362
326364
326365
326366
326367
326368
326369
326391
326392
326407
326430
326433
326435
326436
326437
326439
326440
326442
326443
326444
326445
326450
326457
326458
326459
326474
326475
326497
326502
326503
326507
326508
326520
326527
326533
326534
326535
326537
326561
326562
326563
326564
326565
326566
326572
326576
326595
326605
326606
326629
326630
326631
326632
326633
326634
326635
326636
326637
326638
326639
326640
326641
326716
326718
326836
326837
326951
326952
326992
326993
326996
327314
327360
327671
327672
327677
327678
327679
327680
327681
327687
327850
327863
327864
327865
327866
327867
327868
327869
327870
327871
327908
327952
327956
327961
329375
334935
335166
335271
335774
335784
335788
335789
335797
335805
335806
335820
335966
335976
337541
337885
337886
338209
338210
338555
338632
338701
338702
338853
338856
338857
338858
338860
338906
338911
338912
339031
339033
339035
339049
339056
339063
339088
339095
339142
339173
339227
339228
339230
339232
339234
339235
339237
339388
339389
339393
339394
339395
339396
339397
339408
339409
339410
339411
339412
339413
339415
339436
339437
339440
339443
339498
339504
339523
339524
339532
339543
339562
339563
339564
339574
339575
339577
339578
339585
339592
339593
339596
339597
339599
339648
339649
339660
339697
339707
339708
339709
339710
339711
339713
339714
339718
339720
339722
339723
339731
339732
339733
339734
339738
339739
339741
339742
339743
339744
339749
339750
339753
339768
339771
339772
339773
339774
339775
339776
339785
339786
339788
339790
339793
339795
339796
339798
339801
339802
339803
339804
339805
339811
339812
339813
339815
339816
339826
339828
339829
339857
339876
339882
339883
339884
339885
339886
339887
339891
339908
339919
339924
339928
339929
339932
339980
339981
339983
339984
339985
339988
339989
340060
340061
340063
340064
340068
340070
340071
340072
340088
340093
340094
340113
340185
340196
340250
340259
340260
340262
340263
340309
340310
340311
340314
340325
340329
340330
340333
340334
340337
340338
340339
340340
340342
340344
340345
340360
340361
340363
340368
340374
340386
340387
340407
340408
340412
340413
340421
340425
340432
340442
340451
340453
340455
340473
340474
340475
340476
340477
340480
340560
340561
340739
340782
340801
340802
340803
340804
340810
340813
340872
340878
340880
340881
340882
340883
340884
340885
340886
340900
340901
340903
340905
340918
340939
340940
340974
340975
341010
341012
341048
341093
341095
341099
341112
341113
341114
341115
341119
341121
341122
341162
341163
341216
341291
341328
341329
341332
341333
341334
341373
341374
341424
341435
341436
341437
341438
341439
341440
341441
341443
341588
341620
341621
341622
341688
341691
341715
341716
341726
341730
341735
341736
341737
341739
341740
341746
341747
341776
341777
341778
341779
341780
341781
341782
341783
341784
341785
341786
341787
341788
347688

 

Приложение № 2 – Списък с магазините, участващи в Кампанията

210001 Plovdiv 1, Markovo Tepe

210006 Sofia 6, Ring Mall

210007 Varna 1,Grand Mall

210009 Sofia 2, The Mall

210011 Dobrich 1, Central Mall

210012 Kostinbrod 1, Billa Park

210013 Sofia 5, Mega Mall Liulin

210014 Sofia 3, Musagenitsa

210015 Sofia 7, Park Center

210021 Lovech 1, City Center

210022 Varna 3, Market

210023 Pazardzhik 1, Mall

210026 Stara Zagora 1, Uni Mag

210027 Haskovo 1, Tashkent

210033 Vratsa 1, Sumi

210034 Vidin 1, Mall

210035 Varna 4, Primorski Polk

210038 Plovdiv 6, Gazit

210043 Sofia 9, Obelya 2

210046 Plovdiv 7, Retail Park Plovdiv

210052 Burgas 2, Galleria

210054 Plovdiv 8, City Park 2

210055 Sofia 10, Lyulin T Market

210073 Sofia 16, Paradise Center

210074 Sofia 17, Jerusalem

210075 Harmanli 1

210079 Sofia 18, Hadzhi Dimitar

210086 Shumen 3, Praktiker

210091 Sofia 19, Nadezhda Trade Center

210094 Ruse 3, Alexandrovska

210095 Vratsa 2, Retail Park Vratsa

210096 Yambol 3, Trade Center

210097 Sofia 20, Lomsko Shose

210108 Stara Zagora, 4, Billa

210114 Gorna Oryahovitsa 1

210117 Sofia 21, Slivnitsa

210119 Pazardzhik 3, Retail Park

210123 Sofia 22, Iztok

210138 Dimitrovgrad 2, T Market

210141 Smolyan 1, Retail Park

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „КОЛЕДНИ ПРОДУКТИ – ВСЯКА БРОЙКА С 30% НАМАЛЕНИЕ”

§ 1.
Общи разпоредби
1. Настоящите Общи условия уреждат правилата и изискванията за провеждане и участие в Промоционалната кампания КОЛЕДНИ ПРОДУКТИ – ВСЯКА БРОЙКА С 30% НАМАЛЕНИЕ“ (наричана оттук нататък за краткост „Кампанията”), като последните са обвързващи и задължителни за всички, участващи в Кампанията.
2. Организатор на Кампанията е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4 (наричано оттук нататък за краткост „Организатор/а“).
3. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на ПЕПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, в рамките на работното им време (наричан оттук нататък за краткост „Магазини Pepco”).
4. Кампанията се провежда в периода от 20.12.22Г. до изчерпване на наличностите на промоционалните артикули, но не по-късно от 14.01.23Г. (наричан оттук нататък „Срок на Кампанията“).
5. В Кампанията участват всички налични продукти, предлагани от Магазина Pepco, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия (наричани оттук нататък „Промоционален/и продукт/и“).
6. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазина Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса.
7. По преценка на Организатора Кампанията може да бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Общи условия.
8. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Общи условия. Всяко допълнение/изменение в настоящите Общи условия се извършва с приложения към настоящите Общи условия. Извършените изменения влизат в сила в срок от 24 часа след публикацията им.

§ 2.
Изисквания за участие в Кампанията
1. Всяко лице, навършило 14 години, което в Срока на Кампанията закупи Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, участва в Кампанията (наричан оттук нататък „Участник“).
2. Участник, който закупи промоционален продукт с една транзакция, ще получи отстъпка от 30% от ценаta на всеки закупен промоционален продукт (наричана по-долу „Отстъпката“).
3. В Кампанията не се въвежда ограничение в броя на Промоционалните продукти, закупувани от един Участник. С оглед защита интересите на Организатора не се допуска продажба на Промоционални продукти на един Участник, надхвърлящи количествата, обичайни за нуждите на едно домакинство.
4. Количествата на Промоционалните продукти са ограничени до наличностите в Магазин Pepco, като е възможно даден продукт да не е наличен във всички разновидности и размери или въобще да не е наличен, като Организаторът не предоставя гаранция, че Промоционалните продукти ще са налични или ще са налични във всички разновидности и размери за Срока на Кампанията.
5. Отстъпката се предоставя на касата при заплащане стойността на закупените Промоционални продукти. Отстъпката се предоставя от цената, посочена на етикета на съответния Промоционален продукт.
6. Промоционални продукти, закупени по време на Кампанията, могат да бъдат върнати съгласно Политика за възстановяване на сума, публикувана на уеб сайта на Организатора: www.pepco.bg, до 30 дни от извършване на покупката, срещу представяне на касова бележка и продукта в оригиналното му състояние и етикет. Стоки за лична употреба, посочени в уеб сайта www.pepco.bg, не подлежат на връщане.
7. Кампанията не може да се комбинира с други промоционални кампании или намаления, предоставяни от Организатора в Магазин Pepco.

§ 3.
Спорове
1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с провеждането на Кампанията, следва да се решават по доброволен път между страните. В случай че Участник счита, че Кампанията се провежда в нарушение на настоящите Общи условия, е оправомощен да отправи жалба до Организатора по предвидения ред по-долу.
2. Жалба може да бъде отправена от страна на Участника в срок до 30 дни от участието на Участника в Кампанията.
3. Жалбата може да бъде подадена по следните начини:
 По електронен път на следния електронен адрес: info.bg@pepco.eu; или
 Писмено на касата на Магазин Pepco; или
 Писмено на следния адрес: гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4
4. В жалбата си всеки жалбоподател следва да посочи данни за контакт, на които съответно да бъде информиран за решението по подадената жалба, както и основанието на жалбата, искането си и описание на установеното на нарушение от страна на Участника.
5. С цел ускоряване хода на разглеждане на жалбата жалбоподателят следва да представи и ксерокопие или сканирано копие на касовата си бележка за закупуване на Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco.
6. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок до 30 дни от получаване на съответната жалба и необходимите данни по т. 4 и т. 5 от настоящия раздел. Участникът се уведомява за взетото решение на посочените от него контакти.
7. Участникът е оправомощен, в случай че счита, че е извършено нарушение на правилата на Кампанията, да сезира компетентните държавни органи, независимо от обстоятелството дали участникът се е възползвал от възможността за доброволно разрешаване на спора с Организатора чрез подаване на жалба по реда, посочен по-горе.

§ 4.
Защита на лични данни
1. Администратор на личните данни на Участниците по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) („Регламента“), е Организаторът.
2. Правата във връзка със защита на личните данни могат да бъдат упражнени чрез Длъжностното лице по защита на данни на следния адрес: iodo@pepco.eu
3. Администраторът обработва лични данни на Участниците, доколкото такива се събират, за целите и в степен, необходими за осъществяване на Кампанията, на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента (необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).
4. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо, в съответните случаи, за осъществяване на Кампанията или упражняване на права, произтичащи от настоящите Общи условия (напр. подаване на жалба). Събраните лични данни се третират като конфиденциални и се обработват единствено от Администратора в съответствие с Политиката си за защита на лични данни, публикувана на https://pepco.bg/deklaracija-za-poveritelnost/
5. Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, когато последното е предвидено в закон, в съответствие с изискванията на Регламента.
6. При изпълнение на дейността си и с цел осигуряване провеждането на Кампанията Администраторът може да предоставя лични данни за обработване на трети лица чрез писмено споразумение съгласно чл. 28 от Регламента, но само в степен и за цели, необходими за провеждането на Кампанията.
7. Лични данни не се предоставят на трети държави или международни организации.
8. Личните данни се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите и провеждане на Кампанията, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията.
9. Участниците имат и могат да упражняват следните права съгласно Регламента: Право на информираност – да получи информация какви данни, свързани с него обработва Администраторът, с каква цел, за какъв срок ги съхранява и на кого ги предоставя; Право на достъп – да получи копие на свързаните с него лични данни, обработвани от Администратора; Право на изтриване, при наличие на някое от изискванията на Регламента; Право на коригиране – да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него; Право на ограничаване на обработването на данни, в случаите, описани в Регламента; Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор; Право на възражение срещу обработване на лични данни; Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
10. Всеки участник има право да сезира Комисията за защита на личните данни, в случай че прецени, че е налице допуснато нарушение на законодателството по отношение защитата на лични данни.

§ 5.
Заключителни разпоредби
1. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазин Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса и на уебсайта на адрес: www.pepco.bg
2. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Кампанията и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи в Република България.

Приложения:
– Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията.
– Приложение № 2 – Списък с магазините, участващи в Кампанията

Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията

В кампанията участват продукти, маркирани по следния начин на ценовия етикет – STYLE XX

220549
262374
262707
276038
276964
277067
278405
279292
284827
285287
291059
292142
293016
293141
293142
293143
293145
293146
293148
293151
293153
293156
293157
293160
293161
293162
293166
293167
293169
293172
293177
293180
293185
293188
293189
293191
293195
293197
293198
293200
293202
293203
293204
293205
293206
293208
293209
293211
293214
293215
293216
293311
293315
293317
293319
293321
293322
293323
293331
293332
293340
293345
293347
293375
293380
293381
293383
293384
293395
293397
293400
293401
293403
293405
293407
293408
293410
293414
293415
293416
293427
293439
293440
293441
293448
293449
293450
293453
293455
293458
293461
293484
293551
293552
293554
293555
293558
293559
293560
293564
293566
293567
293573
293575
293582
293586
293609
293668
293741
293769
293770
293771
293774
293778
293798
293801
293882
293885
293924
293948
294022
294023
294024
294051
294075
294086
294087
294117
294151
294329
294330
294336
294346
294352
294541
304801
304857
304905
304906
304911
304912
304916
304934
304937
304938
304939
305212
305303
305304
305317
305337
305339
305340
305342
305343
305344
305345
305352
305384
305385
305387
305390
305392
305393
305394
305395
305398
305399
305400
305402
305404
305405
305407
305412
305413
305414
305415
305416
305417
305419
305420
305421
305422
305423
305424
305428
305431
305432
305433
305437
305438
305440
305442
305443
305444
305446
305447
305448
305450
305451
305452
305453
305455
305456
305462
305469
305470
305471
305474
305475
305495
305503
305522
305544
305545
305549
305649
305651
305679
305695
305696
305700
305702
305703
305753
305754
305755
305756
305757
305758
305759
305761
305765
305786
305790
305792
305793
305799
305800
305802
305857
305858
305860
305861
305879
305889
305890
305891
305892
305893
305894
305898
305899
305901
305919
305920
305921
305922
305923
305930
306089
306090
306120
306121
306122
306123
306124
306141
306202
306203
306225
306226
306235
306759
307845
311122
311782
311800
313971
313972
315295
315889
315890
316207
316214
316215
316216
316217
316218
316219
316220
316221
316222
316225
316233
316234
316240
316243
316247
316248
316249
316250
316251
316252
316272
316273
316280
316281
316392
316396
316398
316399
316400
316401
316402
316404
316409
316413
316415
316421
316424
316425
316444
316445
316446
316447
316448
316451
316452
316453
316460
316518
316524
316699
316707
316753
316769
316770
316771
316774
316775
316778
316801
316804
316821
316823
316839
316868
316919
316920
316921
316925
317000
317010
317013
317014
317015
317019
317066
317075
317076
317077
317080
317084
317085
317086
317087
317090
317091
317092
317093
317097
317141
317142
317146
317148
317149
317152
317184
317187
317209
317210
317211
317213
317214
317215
317216
317217
317218
317219
317220
317221
317222
317223
317224
317225
317226
317227
317228
317229
317230
317231
317232
317233
317234
317235
317236
317237
317238
317239
317240
317241
317242
317243
317244
317245
317246
317247
317248
317249
317250
317251
317252
317253
317254
317255
317257
317267
317268
317269
317276
317277
317278
317279
317287
317288
317289
317290
317291
317292
317294
317305
317318
317319
317321
317344
317354
317356
317357
317358
317359
317360
317361
317362
317363
317364
317365
317366
317367
317368
317369
317370
317371
317372
317373
317383
317385
317459
317475
317480
317481
317485
317487
317536
317537
318316
320507
320642
322057
322058
325143
326489
326490
326912
326919
326921
326922
326928
326930
326931
326932
326934
326935
326936
327001
327040
327046
327056
327057
327058
327059
327112
327131
327132
327134
327138
327145
327146
327147
327148
327151
327152
327154
327155
327156
327158
327166
327167
327170
327172
327173
327174
327176
327177
327179
327183
327212
327213
327214
327216
327217
327218
327219
327223
327224
327225
327226
327227
327228
327229
327230
327231
327232
327233
327234
327235
327236
327237
327238
327239
327240
327241
327242
327243
327244
327245
327246
327247
327248
327249
327250
327251
327252
327253
327254
327255
327256
327257
327258
327259
327260
327261
327262
327264
327265
327266
327267
327268
327269
327270
327271
327272
327273
327274
327275
327276
327277
327278
327279
327280
327281
327283
327284
327285
327286
327287
327288
327289
327290
327291
327292
327293
327295
327296
327298
327299
327302
327308
327343
327352
327353
327361
327362
327364
327365
327366
327367
327368
327369
327370
327371
327372
327373
327374
327375
327376
327377
327378
327379
327380
327381
327382
327383
327384
327385
327386
327387
327388
327389
327390
327391
327393
327394
327395
327396
327397
327398
327399
327400
327401
327402
327403
327404
327405
327406
327407
327408
327409
327410
327411
327412
327413
327414
327415
327416
327417
327418
327420
327421
327422
327423
327424
327425
327427
327428
327429
327430
327431
327433
327447
327448
327449
327451
327457
327458
327461
327462
327466
327474
327475
327476
327477
327478
327479
327480
327481
327484
327485
327486
327487
327488
327489
327492
327495
327512
327513
327514
327524
327525
327527
327528
327529
327530
327531
327532
327534
327537
327539
327540
327541
327545
327548
327562
327564
327565
327566
327567
327573
327593
327596
327597
327598
327599
327603
327608
327609
327628
327629
327630
327631
327632
327633
327637
327640
327643
327644
327649
327650
327652
327653
327654
327657
327658
327659
327660
327661
327662
327666
327684
327689
327690
327691
327692
327693
327694
327695
327696
327697
327698
327699
327700
327701
327702
327703
327704
327705
327706
327707
327708
327709
327710
327712
327713
327714
327715
327716
327717
327718
327732
327735
327739
327740
327741
327742
327743
327744
327745
327746
327747
327748
327749
327750
327751
327752
327753
327754
327755
327756
327757
327758
327759
327762
327763
327765
327766
327767
327768
327769
327770
327771
327772
327773
327774
327775
327776
327777
327778
327779
327780
327781
327782
327783
327784
327785
327786
327787
327788
327798
327803
327804
327805
327806
327807
327808
327809
327810
327811
327812
327813
327814
327815
327816
327817
327818
327819
327820
327821
327822
327823
327824
327825
327826
327827
327828
327829
327830
327831
327832
327833
327834
327835
327836
327837
327838
327839
327840
327841
327842
327843
327844
327845
327846
327851
327855
327856
327858
327862
327872
327882
327883
327885
327886
327887
327888
327889
327890
327894
327895
327901
327902
327903
327904
327905
327906
327907
327912
327914
327915
327916
327917
327918
327919
327920
327928
327938
327972
327973
327974
327975
328019
328020
328021
328022
328023
328024
328146
328197
328203
328204
328205
328425
328426
329422
334528
334590
334592
334597
334598
334599
334600
337449
337450
337451
337453
339609
339620
339622
339631
339634
339635
339636
339637
339638
339639
339640
339641
339642
339644
339645
339647
339959
339960
339961
339962
339963
339964
339965
339966
339967
339968
340043
340049
340051
340053
340091
340270
340271
340272
340273
340274
340275
340276
340304
340305
340364
340365
340366
340367
340393
340409
340410
340443
340448
340460
340461
340462
340463
340484
340490
340492
340493
340495
340496
340501
340502
340503
340504
340506
340507
340508
340515
340547
340548
340549
340550
340562
340564
340565
340566
340567
340568
340569
340574
340575
340576
340585
340587
340590
340597
340598
340640
340686
340699
340703
340711
340715
340738
340740
340751
340752
340753
340754
340755
340756
340757
340758
340759
340760
340761
340762
340763
340764
340765
340766
340767
340769
340780
340781
340799
340805
340808
340817
340821
340822
340825
340849
340850
340851
340852
340853
340855
340856
340857
340858
340859
340861
340862
340863
340864
340865
340866
340894
340898
340899
340920
340924
340925
340927
340928
340930
340931
340932
340943
340946
340947
340948
340949
340950
340951
340963
340964
340972
340992
341006
341030
341031
341032
341058
341059
341060
341062
341063
341064
341065
341066
341067
341069
341070
341072
341073
341074
341075
341076
341077
341078
341081
341082
341083
341084
341085
341086
341087
341088
341089
341129
341131
341136
341137
341138
341165
341166
341167
341168
341169
341170
341171
341172
341173
341174
341175
341176
341177
341178
341179
341180
341181
341182
341183
341184
341185
341186
341187
341188
341189
341190
341191
341192
341193
341194
341195
341196
341197
341198
341199
341200
341201
341202
341203
341204
341205
341220
341227
341248
341257
341271
341299
341300
341301
341302
341303
341311
341313
341314
341316
341317
341318
341388
341389
341390
341391
341394
341395
341397
341406
341407
341408
341409
341410
341411
341412
341413
341414
341415
341416
341417
341418
341419
341420
341421
341423
341444
341445
341453
341462
341463
341491
341499
341500
341501
341502
341503
341504
341505
341506
341509
341513
341514
341515
341516
341517
341518
341519
341520
341521
341522
341523
341524
341525
341526
341527
341528
341529
341532
341552
341554
341559
341561
341562
341563
341565
341566
341567
341568
341569
341628
341689
341690
341692
341693
341710
341712
341745
341748
341750
341751
341752
341789
341882
341883
341891
341892
341893
341894
341895
341896
341897
341898
341899
341900
341901
341928
341951
342028
342029
342030
342031
342033
342083
342447
342603
342604
342842
342843
342920
342921
343679
344828
344852
344853
344854
344855
344856
344857
344858
344859
349639
349640
349641
349642
349643
349664
349665
349666
350345
350346
350347
350348
350349
350350
350351
350352
350353
350354
283671
283673
283907
284284
284299
284419
284795
285196
289606
289629
289671
289737
289818
289839
290011
290540
291148
291264
291438
291761
292296
292465
292592
292630
292642
293071
293078
293249
293275
293276
293529
293630
293649
293658
293682
293684
293686
293785
293806
299860
300318
300323
300535
300660
300675
300676
300687
300688
300701
300704
300710
300752
300767
300785
300797
300857
300881
300997
302064
302387
302388
302389
302398
302399
302400
302583
302594
302609
302615
302622
302627
302648
302650
302976
303751
303752
303753
303756
303757
303765
303920
304292
304295
304313
304317
304323
304523
304524
304525
304526
304529
304729
304745
304781
304782
305042
305132
305615
305666
305667
305673
305850
305851
305854
306056
306750
306751
312157
312158
312186
312187
312217
312219
313705
313884
313898
314695
314696
314698
314707
314774
314788
315301
315388
315579
315597
315699
315700
315767
315768
315772
315773
315776
315777
315778
315783
315784
315786
315787
315801
315802
315808
315809
315810
315811
315812
315813
315814
315819
315822
315824
315829
315944
315964
315979
315985
316025
316026
316028
316029
316030
316031
316054
316055
316056
316057
316058
316061
316062
316067
316072
316078
316079
316080
316089
316093
316095
316096
316100
316109
316110
316124
316128
316129
316133
316137
316139
316183
316189
316190
316198
316202
316311
316316
316365
316443
316467
316491
316568
316710
316712
316713
316714
316722
316812
316814
316815
316816
316817
316818
316819
316845
316846
316876
316877
316878
316882
316883
316884
316885
316886
316887
316924
317029
317033
317048
317050
317107
317109
317111
317113
317114
317117
317120
317121
317122
317123
317124
317125
317126
317127
317128
317129
317130
317132
317173
317176
317177
317190
317192
317201
317207
317293
317327
317395
317409
317410
317428
317429
317430
317431
317432
317437
317439
317440
322653
323340
323383
323384
323407
323444
323449
323679
323808
323812
324326
324327
324339
324382
324386
324560
324611
324737
324840
324991
325286
325289
325290
325315
325323
325325
325327
325328
325329
325330
325331
325332
325333
325334
325335
325339
325340
325346
325371
325510
325512
325514
325515
325519
325520
325526
325570
325572
325647
325667
325679
325682
325701
325702
325778
325779
325824
325825
325828
325875
325876
325880
325882
325884
325885
325886
325887
325907
325946
325967
325969
325971
325972
325974
326045
326071
326072
326074
326075
326082
326104
326106
326107
326109
326110
326111
326112
326117
326118
326119
326120
326121
326122
326124
326125
326127
326131
326132
326134
326135
326184
326189
326190
326194
326195
326200
326201
326202
326203
326205
326211
326212
326214
326222
326223
326224
326229
326230
326249
326250
326251
326252
326253
326254
326255
326258
326271
326288
326289
326292
326298
326299
326300
326302
326307
326310
326312
326318
326320
326323
326324
326325
326326
326347
326350
326351
326352
326353
326354
326355
326356
326357
326358
326360
326362
326364
326365
326366
326367
326368
326369
326391
326392
326407
326430
326433
326435
326436
326437
326439
326440
326442
326443
326444
326445
326450
326457
326458
326459
326474
326475
326497
326502
326503
326507
326508
326520
326527
326533
326534
326535
326537
326561
326562
326563
326564
326565
326566
326572
326576
326595
326605
326606
326629
326630
326631
326632
326633
326634
326635
326636
326637
326638
326639
326640
326641
326716
326718
326836
326837
326951
326952
326992
326993
326996
327314
327360
327671
327672
327677
327678
327679
327680
327681
327687
327850
327863
327864
327865
327866
327867
327868
327869
327870
327871
327908
327952
327956
327961
329375
334935
335166
335271
335774
335784
335788
335789
335797
335805
335806
335820
335966
335976
337541
337885
337886
338209
338210
338555
338632
338701
338702
338853
338856
338857
338858
338860
338906
338911
338912
339031
339033
339035
339049
339056
339063
339088
339095
339142
339173
339227
339228
339230
339232
339234
339235
339237
339388
339389
339393
339394
339395
339396
339397
339408
339409
339410
339411
339412
339413
339415
339436
339437
339440
339443
339498
339504
339523
339524
339532
339543
339562
339563
339564
339574
339575
339577
339578
339585
339592
339593
339596
339597
339599
339648
339649
339660
339697
339707
339708
339709
339710
339711
339713
339714
339718
339720
339722
339723
339731
339732
339733
339734
339738
339739
339741
339742
339743
339744
339749
339750
339753
339768
339771
339772
339773
339774
339775
339776
339785
339786
339788
339790
339793
339795
339796
339798
339801
339802
339803
339804
339805
339811
339812
339813
339815
339816
339826
339828
339829
339857
339876
339882
339883
339884
339885
339886
339887
339891
339908
339919
339924
339928
339929
339932
339980
339981
339983
339984
339985
339988
339989
340060
340061
340063
340064
340068
340070
340071
340072
340088
340093
340094
340113
340185
340196
340250
340259
340260
340262
340263
340309
340310
340311
340314
340325
340329
340330
340333
340334
340337
340338
340339
340340
340342
340344
340345
340360
340361
340363
340368
340374
340386
340387
340407
340408
340412
340413
340421
340425
340432
340442
340451
340453
340455
340473
340474
340475
340476
340477
340480
340560
340561
340739
340782
340801
340802
340803
340804
340810
340813
340872
340878
340880
340881
340882
340883
340884
340885
340886
340900
340901
340903
340905
340918
340939
340940
340974
340975
341010
341012
341048
341093
341095
341099
341112
341113
341114
341115
341119
341121
341122
341162
341163
341216
341291
341328
341329
341332
341333
341334
341373
341374
341424
341435
341436
341437
341438
341439
341440
341441
341443
341588
341620
341621
341622
341688
341691
341715
341716
341726
341730
341735
341736
341737
341739
341740
341746
341747
341776
341777
341778
341779
341780
341781
341782
341783
341784
341785
341786
341787
341788
347688

Приложение № 2 – Списък с магазините, участващи в Кампанията
210002, Пловдив, 131 Александър Стамболийски
210010, Русе, бул. „Липник“ 121Д
210017, Бургас, ул. „Тодор Александров“ 30
210018, Добрич, Околовръстен път, улица Дружба 2
210019, Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ 125Б
210020, Гоце Делчев, бул. „Панаирски ливади“ 1
210024, Ямбол, бул. „Граф Игнатиев“ 10
210031, Карнобат, ул. 29 9-ти Септември
210032, Шумен, ул. „Странджа“ 21
210037, Кърджали, бул. „България“ 70
210040, Кърджали, ул. „Беломорска“ 68 А
210041, Казанлък, 23-ти пехотен Шипченски полк
210042, Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 40
210045, Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ 42
210048, Стара Загора, ул. „Загорка“ 38
210049, Шумен, бул. „Велики Преслав“ 28
210053, Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30
210057, Елхово, 167 Ал. Stamboliyski Str
210060, Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ 33
210062, Павликени, ул. „Стефан Караджа“ 16
210064, Пловдив, бул. „Македония“ 2
210066, София, бул. „Монтевидео“ 23
210069, Левски, ул. „Хан Аспарух“ 1А
210071, Бяла Слатина, ул.Търнавска 41А
210072, Петрич, ул. „Цар Борис III“ 20
210076, Крумовград, 0 n/a
210078, Бургас, ул. „Транспортна“ 31
210081, Търговище, бул. „Сурен“ 29
210082, Перник, ул. „Софийско шосе“ 0
210083, Раднево, ул.Тачо Даскалов 2
210084, Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 28
210087, Долни Чифлик, ул. „Камчия“ 4Б
210088, Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ 63
210089, Божурище, бул. „Европа“ 10
210092, Своге, ул. „Искър“ 15
210098, Козлодуй, ул. „Симеон Русков“ 0
210099, Петрич, ул. „Първомайски път“ № 1, 0.
210100, Ямбол, ул. „Арда“ 7
210101, Каварна, 47 България ул.
210102, Сливница, ул. „Паисий Хилендарски“ 33Б
210103, Троян, ул. „Академик Ангел Балевски“ 1
210104, Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ 67
210105, Димитровград, ул. „Стефан Стамболов“ 4А
210106, Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ 1
210107, Добрич, бул. „Добруджа“ 4
210109, Пирдоп, ул. „Стефан Стамболов и цар Освободител“ 0
210110, Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ 14
210111, Кнежа, ул. „Стефан Цанов“ 1Б
210112, Пещера, ул. „Дойранска епопея“ 7-11
210113, Стамболийски, ул. 30 Г Тракия
210116, Казанлък, ул. „Бачо Киро“ 4
210118, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 133
210120, Севлиево, ул. „Никола Д. Петков“ 41 Z
210122, Първомай, ул. „Княз Борис I“ 51Б
210124, Обзор, ул. „Рибарска“ 3
210126, Созопол, ул. „Републиканска“ 0
210127, Попово, ул. „Панайот Христов“ 18 А
210131, Добрич, ул. „Дунав“ 55
210135, Пловдив, ул. „Васил Левски“ 105

Къде е най-близкият магазин?

Потърсите най-близката до Вас локация в списъка с магазини тук:

Ритейл Парк Юг, Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“
Марково Тепе, Пловдив 4000 Пловдив, бул.“Руски“ 54
Пловдив Плаза, Пловдив 4000 Пловдив, ул. „Д – р Георги Странски“ 3
Гранд Мол, Варна 9000 Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2.,
Делта Планет, Варна 9000 Варна, бул. „Сливница“ 185
Скай Сити Мол, София 1111 София, ул. „Коста Лулчев“52
Дъ Мол, София 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115з
Мол Русе, София 7005 Русе, бул. „Липник“
Централен Мол, Добрич 9300 Добрич, Пл. „Свобода“ 6
Мусагеница, София 1797 София, ул. „Полковник Георги Янков“ 17
Люлин Панчо Владигеров, София 1324 София, бул. „Панчо Владигеров“ 15
Била парк, Костинброд 2230 Костинброд, ул. „Славянска“ 34
София Ринг Мол, София 1434 София, ул. “ Околовръстен път“ 214
Парк Център София, София 1421 София, бул. „Арсеналски“ 2
Трапезица, Бургас 8001 Бургас, ул. „Гочо Иванов“ 30
Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев, бул. „Панаирски ливади“ 1
Сити център, Ловеч 5500 Ловеч, ул. „Търговска“ 45
Брезовско шосе 125Б, Пловдив 4003 Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ 125Б
Карпет Макс, Добрич 9300 Добрич, Околовръстен път Дружба IV ул. 2
Мол Пазарджик, Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. „Градски пазар“ 5
Мондо, Ямбол 6000 Ямбол,бул. Граф Игнатиев“ 10
Маркет Варна, Варна 9000 Варна, ул. „Цар Иван СТрацимир“2А
София, Мега Мол Люлин 1324 София, бул. „Царица Йоанна“ 15
УНИМАГ, Стара Загора 6000 Стара Загора , бул. „Цар Симеон Велики“ 101
Тера Мол, Габрово 5306 Габрово, бул. „Могильов“ 47
Хасково, ЦУМ Ташкент 6300 Хасково, пл.“Атлантически“ 2
Карнобат 8400 Карнобат, ул. „9-ти Септември“ 29
Булмаг, Шумен 9701 Шумен, ул.“Странджа“ 21
Плевен, Панорама мол 5800 Плевен, ул. „Иван Мендиликов“ 1
Търговски център „Суми“, Враца 3002 Враца, бул. „Демокрация“ 16
Мол Видин, Видин 3700 Видин,ул. „6 – ти септември“ 1
Габрово, Мол Габрово 5300 Габрово, бул. „Васил Априлов“ 40
Пловдив, Ритейл Парк Райков 4000 Пловдив, ул. „Македония“ 95
Варна, Приморски полк 9002 Варна, ул. „Осми Приморски полк“ 115
София, Джъмбо Плаза 1839 София, 525 бул. „Ботевградско шосе“ 525
Кърджали България 6600 Кърджали, бул. „България“ 70
Кърджали Мондо 6600 Кърджали, ул. „Беломорска“ 68А
Казанлък, Кауфланд 6100 Казанлък, бул. „23 – ти пехотен Шипченски полк“
Пловдив, Ритейл Парк Газит 4000 Пловдив, бул. „България“ 115А
Севлиево 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 40
София, Обеля 2 1784 София, ул. „Дико Илиев“ 6
Пловдив, Ритейл Парк Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ 2А
Благоевград, Мол Благоевград 2700 Благоевград, бул. „Тодор Александров“ 47
Търговище, Кауфланд 7700 Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ 42
Стара Загора, Железник 6000 Стара Загора, ул. „Загорка“ 38
Силистра, Централен Парк Мол 7500 Силистра, ул. „Генчо Чолаков“ 1
Шумен, Сити Център Шумен 9704 Шумен, бул. „Велики Преслав“ 28
Велико Търново, Мол Велико Търново 5000 Велико Търново, ул. „Оборище“ 19
Велико Търново, Практикер 5000 Велико Търнов, ул. „Магистрална“ 17
София, Черковна 1505 София, бул. „Мадрид“ 37
София, Люлин Т Маркет 1343 София, бул. Царица Йоана 114
София, Ритейл Парк Средец 1220 София, бул. „История Славянобългарска“ 21
Ритейл Парк Елхово 8700, ул. Александър Стамболийски
Галерия Бургас 8001 Бургс, ул. Янко Комитов“ 6
Павликени 5200 Павликени, ул. „Стефан Караджа“ 16
Ритейл Парк Дупница 2602 Дупница, ул. „Отовица“ 1
Плевен, Кауфланд Кайлъка 5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ 80
Галерия Стара Загора 6008 Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30
Сити парк 2 4002 Пловдив, ул.: Стефан Хр. Гешев“ 4
Пловдив, Билла Македония 4013 Пловдив, ул. „Македония“ 2
Русе, Кауфланд 7020 Русе, бул. „Христо Ботев“ 38
София Монтевидео 1618 София, ул. „Монтевидео“ 23
Монтана Лидл 3400 Монтана, ул. „Трети Март“ 137А
Нова Загора Т Маркет 8900 Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ 33
София, България мол 1404 София, бул. „България“ 69
Петрич, Петрич център 2850 Петрич, ул. Цар Борис III 20
София, Женски пазар 1202 София, ул. Цар Самуил 119
Бяла Слатина 3201 Бяла Слатина, ул. Търнавска 41А
София, Парадайс Център 1407 София, бул. Черни Връх 100
София, Йерусалим 1784 София, ж.к. Младост бл. 47В

Къде да намеря телефонния номер на магазин ПЕПКО?

Нашите магазини нямат телефони за клиенти. Ако имате някакви въпроси, моля, отидете в даден магазин или се свържете с info.bg@pepco.eu.

Какво е работното време на магазините PEPCO?

Моля, използвайте нашата търсачка на магазини ПЕПКО. Там ще намерите карта, на която са показани местоположенията на всички наши магазини в страната, с пълните им адреси и работно време.

Имате ли онлайн магазин?

ПЕПКО продава само във физически магазини. От самото начало се концентрираме върху създаването на идеално разположени и декорирани традиционни магазини. Нашата търговска верига е достатъчно голяма, за да осигури на възможно най-голяма група клиенти директен достъп до широката гама от продукти.

Искаме да останем близо до нашите клиенти, които могат да ни намерят в градските центрове и моловете, където заедно с хранителните магазини и заведенитая за хранене, ние предлагаме цялостна гама от продукти.

Защо в моя град няма магазин ПЕПКО?

През цялото време работим върху развитието на нашата верига физически магазини. Възнамеряваме да бъдем възможно най-близо до нашите клиенти. Надяваме се, че скоро ще отпразнуваме откриването на нов магазин ПЕПКО във Вашето населено място.

Къде да намеря информация за магазините ПЕПКО, които се намират в чужбина?

В горната лента на менюто има падащ списък с всички държави, в които имаме магазини. Версиите на уебсайта на английски език предлагат търсачка на магазини ПЕПКО. Използвайте я, за да разгледате всички магазини за всяка държава, в която работим.

Връщане, рекламации, гаранция

Мога ли да върна продукт, който не отговаря на очакванията ми?

Всички наши магазини предлагат Гаранция за връщане на парите: в срок до 30 дни клиентите могат да върнат продукт, непокътнат и в състояние „като нов“, заедно с доказателство за покупката – касова бележка и непокътнат етикет с цената. Повече информация за Гаранцията за връщане на парите можете да намерите тук.

Мога ли да върна артикул в магазин, различен от този, в който съм го закупил?

Да, можете да върнете стоките във всеки магазин ПЕПКО. Можете да прочетете повече тук.

Мога ли да върна продукт без касова бележка?

За съжаление не можете да направите това. Необходима е касова бележка, за да отпишем продукта като продаден продукт и да го върнем отново на склад.

Мога ли да върна продукт без етикет?

За съжаление не можете да направите това. Необходимо е да върнете артикула в магазина непокътнат с опаковката му и с етикет в състояние „като нов“, в което състояние същият може да се продава.

Кои продукти не могат да бъдат върнати?

Някои стоки за лична употреба не могат да бъдат върнати. Пълният списък е на разположение ТУК.

Какъв е гаранционният срок за продуктите на ПЕПКО?

Гаранционният срок за продукти, закупени в магазините ПЕПКО е 2 години. В случай, че откриете някакви дефекти в качеството по време на гаранционния срок, препоръчваме Ви да подадете рекламация до някой от магазините. Повече информация можете да намерите ТУК.

Как мога да направя рекламация на продукт, закупен в ПЕПКО?

Приемаме рекламации във всеки магазин ПЕПКО. Просто донесете дефектния продукт, представете доказателство за покупката (касова бележка) и попълнете формуляр за рекламации. Ще разгледаме рекламацията Ви в законоустановения 30-дневен срок. Повече информация можете да намерите ТУК.

Подадох рекламация, която беше отхвърлена. Какво мога да направя?

Ако рекламацията Ви е отхвърлена и не приемате решението, имате право да обжалвате в магазин ПЕПКО. Процедурата следва същите правила като обикновената процедура за рекламации.

Каква е разликата между връщане и рекламация?

Връщането може да бъде направено в срок до 30 дни след закупуването на продукт с пълна стойност, с оригинален етикет и касова бележка като доказателство за покупката. От друга страна, клиентът има право да направи рекламация във връзка с всеки продукт с непълна стойност (употребяван) в срок до 2 години от покупката му, ако бъдат открити някакви дефекти в качеството. Рекламациите могат да се подават въз основа на касова бележка, банково извлечение или потвърждение за покупката от свидетел. Връщането и рекламациите могат да бъдат извършени във всеки магазин ПЕПКО.

Как мога да направя рекламация или похвала?

Рекламациите и похвалите могат да се подават през контактната форма, налична на нашия уебсайт, като изпратите съобщение на адрес: info.bg@pepco.eu или директно в някой магазин, като попълните формуляр Анкета за клиенти, предоставен на клиента при плащане на каса или при поискване.

Продукти

Как мога да проверя наличността на продукт в даден магазин?

Поради големият оборот на продуктите в магазините, най-актуалната информация за наличността можете да получите директно в магазина.

Налични ли са продуктите от брошурата във всеки магазин?

Продуктите от брошурата са налични във всички магазини от началото на промоцията, до изчерпване на складовата наличност.

Налични ли са всички продукти, които се рекламират на уебсайта, във всеки магазин?

Онлайн офертата (не тази от брошурата) може да се различава от складовите наличности в даден магазин (някои продукти могат да бъдат налични само на избрани места). Моля, обърнете внимание, че снимките на уебсайта представят примери за продукти и може леко да се различават от действителните продукти.

Колко често извършвате доставки?

Ние доставяме стоки до нашите магазини 3 или 4 пъти седмично. Дните за доставка могат да варират в отделните магазини.

Къде мога да намеря продукти от текущата оферта на ПЕПКО?

Можете да намерите нашите продукти на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта, както и на официалния ни профил във Facebook.

Къде мога да намеря информация за промоциите?

Информация за текущите промоции е налична на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта и на официалния ни профил във Facebook.

Услуги и плащане

Мога ли да купя карта за подарък ПЕПКО?

Съжаляваме, но в момента не предлагаме карти за подарък.

Мога ли да получа фактура с ДДС в ПЕПКО?

Можете да получите фактура с ДДС за продукти, закупени във всеки магазин ПЕПКО. Фактурите се издават съгласно приложимото законодателство в 7-дневен срок от датата на покупката, единствено въз основа на фискална касова бележка.

Мога ли да получа дубликат на фактура с ДДС?

Да, можете да отидете в магазина, от който сте закупили въпросния продукт.

Мога ли да получа копие от касова бележка?

Не, касовите бележки се отпечатват само веднъж при извършване на покупката и не могат да се дублират или репликират.

Мога ли да донеса изхабени батерии в магазина?

Да, в нашия магазин има контейнер за батерии.

Сътрудничество

Къде мога да изпратя оферти или запитвания относно наем?

Моля, свържете се с нас чрез формата, налична на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Сътрудничество за наеми“ в заглавната линия.

Къде мога да изпратя оферта относно сътрудничество?

Моля, свържете се с нас чрез контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Рецепция“. Вашето съобщение ще бъде изпратено до съответния отдел.

Как мога да кандидатствам за работа в магазин ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в магазина можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в магазина, в който искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в централния офис на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Централния офис можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в Разпределителния център на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Разпределителния център можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в склада, където искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Къде мога да намеря повече информация за работата в ПЕПКО?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите цялата основна информация относно работата в различни области и отдели на нашата компания. Ако имате някакви подробни въпроси относно характера на конкретна длъжност, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

ПЕПКО предлага ли стажове и обучения?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите информация относно стажовете и обученията в ПЕПКО и предложенията за работа за тези длъжности. Ако имате някакви подробни въпроси относно тези области, моля попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Заявлението ми все още е без отговор. Какво мога да направя?

Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Отдел Обслужване на клиенти

Може да се интересувате и от: