Моят магазин
LOADER
Меню
Продукти

Магазини

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ – "30% ЗА ИЗБРАНИ АРТИКУЛИ – PEPCO, [PEPCO, "101 Tsar Simeon Veliki Blvd.", 6000 Stara Zagora"
 • 1.

Общи разпоредби

 1. Тези правила (наричани по-долу „Правилата“) определят условията на промоционална кампания „30% ЗА ИЗБРАНИ АРТИКУЛИ – PEPCO, „101 Tsar Simeon Veliki Blvd.“, 6000 Stara Zagora (наричана по-долу „Промоционална кампания“).
 2. Промоционалната кампания е организирана от „Пепко България“ ЕООД, вписано в българския търговски регистър с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, Сграда БСР 2, ет. 4. (наричано по-долу „Организатор“).
 3. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в избрани магазини на ПЕПКО, посочени в Приложение 1 към тези Правила (наричани по-долу „Магазини на ПЕПКО“), в рамките на тяхното работно време.
 4. Промоционалната кампания се провежда в периода от 09.2022 до 29.09.2022 или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“).
 5. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО и са посочени в Приложение № 2 (наричани по-долу „Промоционални продукти“ или поотделно „Промоционален продукт“), с изключение на продуктите, посочени в Приложение 3 (наричани по-долу „Изключени продукти“ или в единствено число „Изключен продукт“).

 

 • 2.

Правила на Промоционалната кампания

 1. Участник в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Участник“) може да бъде всяко лице, което през Периода на Промоционалната кампания закупи Промоционални продукти в Магазините на ПЕПКО при условията, посочени по-долу.
 2. Участник, който закупи Промоционален продукт, получава отстъпка в размер на 30 % от редовната цена на Промоционалния продукт, изписана върху етикета с цена на Промоционалния продукт (наричана по-долу „Отстъпка“).
 3. В рамките на Промоционалната кампания, Участникът може да закупи неограничен брой Промоционални продукти.
 4. Организаторът подчертава, че количеството на Промоционалните продукти по време на Промоционалната кампания е ограничено и наличността на определени Промоционални продукти може да варира в отделните Магазини на ПЕПКО.
 5. Промоционалните продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, подлежат на връщане при условията на правилата на „Гаранция за връщане на пари“, които са достъпни на: [pepco.bg]. Ако Участник използва услугата „Гаранция за връщане на пари“ по отношение на Промоционален продукт, той ще получи възстановяване на сума, равна на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Не се извършва възстановяване на цената на Промоционални продукти, изключени от услугата „Гаранция за връщане на пари“ съгласно правилата на тази услуга.
 6. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация поради наличие на несъответствие. Ако молбата с искане за възстановяване на цената бъде приета (поради разваляне на договора), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт, за който е налице несъответствие, на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 7. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на други молби за рекламация. В случай на уважаване на молбата за рекламация (ако Промоционалният продукт не може да бъде поправен или заменен с идентичен или сходен продукт със сравнима цена и качество и без несъответствия, поради липса на такъв продукт), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 8. Промоционалната кампания не може да бъде комбинирана с други промоционални кампании на Организатора, с изключение на действия по продажби, провеждани индивидуално от отделни Магазини на ПЕПКО.

 

 

 • 3.

Обжалване

 1. В случай че Промоционалната кампания не се провежда при спазване на условията, посочени в Правилата, Участникът има право да подаде жалба.
 2. Участникът може да подаде жалба в срок от 30 дни от участието си в Промоционалната кампания.
 3. С цел улесняване на процеса по подаване и обработка на жалбата, тя може да бъде подадена по имейл на [[info@pepco.bg.
 4. Жалбоподателят следва да посочи своите данни в жалбата, за да може да бъде осъществен контакт с него, с цел да му бъде предоставена информация за резултата от процедурата по обжалване. Жалбоподателят следва да посочи и причината за обжалването, съдържанието на искането и изложение на обстоятелствата, обосноваващи жалбата.
 5. С цел улесняване на процеса по обжалване, към жалбата жалбоподателят следва да приложи снимка или сканирано копие на доказателство за покупка на Промоционалния продукт или Промоционалните продукти от Магазините на ПЕПКО.
 6. Жалбата се разглежда от Организатора. Участникът, подал жалбата, се уведомява за резултата от разглеждането ѝ в срок от 30 дни от датата на получаване на жалбата от Организатора.
 7. Информацията за резултата от разглеждане на жалбата се съобщава на Участника по начина, по който е подадена жалбата, или по друг начин, договорен между Участника и Организатора.

 

 

 • 4.

Заключителни разпоредби

 1. Правилата за Промоционалната кампания са достъпни в Магазините на ПЕПКО и на уебсайта: [www.pepco.bg].
 2. За всички въпроси, които не са уредени с тези Правила, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. .
 3. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на задължения, свързани с тази Промоционална кампания, се решават от съответния компетентен съд на Република България.
 4. Всички въпроси или искания за информация относно Промоционалната кампания и условията, посочени в настоящите Правила, могат да бъдат отправени до съответните служители в Магазините на ПЕПКО или изпратени по имейл до [[info@pepco.bg.

 

Приложения:

– Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

– Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

– Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 

 

Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

PEPCO, „101 Tsar Simeon Veliki Blvd.“, 6000 Stara Zagora

Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

 • Облекло за бебета, деца и възрастни
 • Бельо за бебета, деца и възрастни
 • Обувки за деца и възрастни
 • Мебели за дома
 • Изделия от текстил за дома
 • Декорации за дома
 • Стоки за дома
 • Играчки
 • Сезонни продукти
 • Канцеларски материали
 • Електроника
 • Аксесоари за домашни любимци

 

Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 • Презареждане на предплатени карти за мобилен телефон
 • Електронни карти подарък
 • Козметика, продукти за хигиена и разкрасяване
 • Перилни и почистващи препарати за дома
 • Хранителни продукти, вода и напитки
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ – "ОТСТЪПКА 30% - ЗА БЪДЕЩИ ПОКУПКИ В – PEPCO, 30 Han Asparuh Str, 6000 Stara Zagora"
 • 1.

Общи разпоредби

 

 1. Тези правила (наричани по-долу „Правилата“) определят условията на промоционална кампания „ОТСТЪПКА 30% – ЗА БЪДЕЩИ ПОКУПКИ В PEPCO, ул. 30 Han Asparuh Str, 6000 Stara Zagora” (наричана по-долу „Промоционална кампания“).
 2. Промоционалната кампания е организирана от „Пепко България“ ЕООД, вписано в българския търговски регистър с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, Сграда БСР 2, ет. 4. (наричано по-долу „Организатор“).
 3. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в избрани магазини на ПЕПКО, посочени в Приложение 1 към тези Правила (наричани по-долу „Магазини на ПЕПКО“), в рамките на тяхното работно време.
 4. Промоционалната кампания се провежда в периода от [30.09.2022 до [26.10.2022] или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“). Периодът на Промоционалната кампания включва:
 5. периодът, в рамките на който Ваучерът за отстъпка по §2.2 от тези Правила може да бъде получен в Магазини на ПЕПКО в рамките на тяхното работно време при спазване на условията на настоящите Правила, който период обхваща времето от [09.2022 до [13.10.2022 (наричан по-долу „Период на получаване на Ваучера за отстъпка“), и
 6. периодът, в рамките на който Ваучерите за отстъпки могат да бъдат използвани за извършване покупки в Магазини на ПЕПКО в рамките на тяхното работно време, който период обхваща времето от 09.2022 до [26.10.2022] (наричан по-долу „Период на реализация на Ваучера за отстъпка“).
 7. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО, като Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само при закупуване на продуктите, посочени в Приложение № 2 (наричани по-долу „Промоционални продукти“ или в единствено число „Промоционален продукт“). Ваучерът за отстъпка не може да бъде използван за закупуване на продукти, посочени в Приложение 3 (наричани по-долу „Изключени продукти“ или в единствено число „Изключен продукт“) – за покупка на Изключени продукти не се предоставя отстъпка.

 

 • 2.

Правила на Промоционалната кампания

 

 1. Участник в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Участник“) може да бъде всяко лице, което по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка закупи в Магазин ПЕПКО наведнъж, т.е. чрез една транзакция (удостоверена с един фискален бон или една фактура с ДДС), всякакви продукти, чиято цена е минимум [15 лв](с думи: [петнадесет български лева). Минималната цена от 15 лв] е цената, която Участникът трябва да заплати за закупените продукти след прилагане на всички отстъпки и намаления.
 2. Участник, който по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка направи покупка в Магазин на ПЕПКО в съответствие с §2.1, ще получи един ваучер за отстъпка, даващ право на еднократна отстъпка от[30 %. Ваучерът може да бъде използван единствено в Магазин на ПЕПКО през Периода на реализиране на Ваучера за отстъпка за закупуване на един или повече Промоционални продукти (наричан по-долу „Ваучер за отстъпка“). Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само в Магазина на ПЕПКО, в който е осъществена покупката по §2.1.
 3. Ваучерът за отстъпка се издава на касата под формата на печат, поставен от касиера на гърба на фискалния бон или фактурата с ДДС, издадени във връзка с покупката по § 2.1 от настоящите Правила. Печатът има следното съдържание:
 4. Ваучерът за отстъпка не е платежно средство и не може да бъде заменен за пари в брой.
 5. Оригиналът на ваучера за отстъпка трябва да се запази.
 6. Промоционалната кампания не може да се комбинира с други промоционални кампании на Организатора, с изключение на кампании за продажба, провеждани на територията на Република България за всички магазини на ПЕПКО, при условие че това е предвидено в правилата на тези кампании.

 

 • 3.

Правила за използване на Ваучера за отстъпка

 

 1. Един Ваучер за отстъпка може да бъде използван от Участник само веднъж.
 2. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само по време на Периода на реализация на Ваучера за отстъпка.
 3. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само в Магазина на ПЕПКО, в който е издаден фискалният бон или фактурата с ДДС, които дават право на получаване на Ваучера за отстъпка, и само за закупуване на Промоционални продукти.
 4. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само ако оригиналът бъде представен на касата, преди да бъде избран методът на плащане на покупката. За да бъде получена отстъпката, Ваучерът за отстъпка трябва да бъде в неповредено състояние, което да позволява да се прочете информацията върху касовата бележка/фактурата и печата, информиращ за правото на отстъпка. Имате право на отстъпка само ако представите оригинала на Ваучера за отстъпка (нямате такова право, ако представите копие, снимка, сканирано копие и т.н.).
 5. Повредени Ваучери за отстъпка, включително Ваучери за отстъпка, които по някакъв начин са зачеркнати, изтрити или замъглени, няма да бъдат приемани.
 6. Участникът може да използва само един Ваучер за отстъпка за една покупка (удостоверена с един фискален бон или една фактура с ДДС).
 7. Ваучерите за отстъпка не могат да се комбинират с други ваучери, които Участникът притежава (включително ваучери, получени като част от други промоционални кампании).
 8. В рамките на Промоционалната кампания Участникът може да закупи неограничен брой Промоционални продукти.
 9. Участник, който използва Ваучер за отстъпка за покупка на Промоционални продукти, (удостоверена с един фискален бон или фактура с ДДС), ще получи еднократна отстъпка за тази покупка, равна на 30% от общата редовна цена на Промоционалните продукти (наричана по-долу „Отстъпка“).
 10. Отстъпката ще бъде предоставена на касата. Редовната цена са посочени на етикетите с цени на Промоционалните продукти. Ако бъде закупен повече от един Промоционален продукт, Участникът ще получи Отстъпка за всички Промоционални продукти, закупени чрез една транзакция (удостоверена с един фискален бон или фактура с ДДС).
 11. След като Ваучерът за отстъпка бъде използван, касиерът го зачертава, като отбелязва датата, на която е използвана Отстъпката, и връща фискалния бон или фактурата с ДДС, на която е поставен Ваучерът за отстъпка, на Участника.
 12. Всеки Ваучер за отстъпка, който не е използван в Периода на реализация на Ваучера за отстъпка, се счита за невалиден.
 13. Организаторът подчертава, че броят на Промоционалните продукти в рамките на Промоционалната кампания е ограничен.

 

 • 4.

Връщане на продукти и рекламации

 

 1. Продукти, включително Промоционални продукти, закупени в рамките на Промоционалната кампания, подлежат на връщане при условията на Правилата на „Гаранция за връщане на пари“, които са достъпни на: [www.pepco.bg]. Ако Участник използва услугата „Гаранция за връщане на пари“ по отношение на Промоционален продукт, той ще получи възстановяване на сума, равна на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, удостоверяващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Възстановяване на цената не се извършва за продукти, включително Промоционални продукти, които не попадат в обхвата от услугата „Гаранция за връщане на пари“ съгласно правилата на тази услуга.
 2. Ако, за да използва услугата „Гаранция за връщане на пари“, Участникът върне един или повече продукти, закупени по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка в една транзакция, въз основа на която е издаден Ваучер за отстъпка на Участника, в резултат на което общата стойност на продуктите, закупени в тази транзакция (без да се отчита стойността на върнатия продукт), е по-ниска от [15 лв], Участникът автоматично губи правото да използва Ваучера за отстъпка. В такъв случай касиерът зачертава Ваучера за отстъпка в документа за покупка, като отбелязва, че Отстъпката е невалидна.
 3. Продукти, включително Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация поради наличие на несъответствие. Ако молбата за рекламация относно Промоционален продукт с искане за възстановяване на цената бъде приета (поради разваляне на договора), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, удостоверяващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт, за който е налице несъответствие, на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 4. Продукти, включително Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация на други основания съгласно гаранционните условия за съответния продукт. В случай на уважаване на молбата за рекламация (ако Промоционалният продукт не може да бъде заменен с идентичен или сходен продукт със сравнима цена и качество и без несъответствия, поради липса на такъв продукт), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, удостоверяващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 5. Ако в хода на Промоционалната кампания поради положителен резултат от рекламация, предявена в съответствие с точки 3 или 4 по-горе, Участникът получи възстановяване на цената на продукта, закупен по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка, полученият във връзка с покупката на този продукт Ваучер за отстъпка, който не е използван, остава валиден.
 • 5.

Обжалване

 

 1. В случай че Промоционалната кампания не се провежда при спазване на условията, посочени в Правилата, Участникът има право да подаде жалба.
 2. Участникът може да подаде жалба в срок от 30 дни от участието си в Промоционалната кампания.
 3. С цел улесняване на процеса по подаване и обработка на жалбата, тя може да бъде подадена по имейл на [info@pepco.bg].
 4. Жалбоподателят следва да посочи своите данни в жалбата, за да може да бъде осъществен контакт с него, с цел да му бъде предоставена информация за резултата от процедурата по обжалване. Жалбоподателят следва да посочи и причината за обжалването, съдържанието на искането и изложение на обстоятелствата, обосноваващи жалбата.
 5. С цел улесняване на процеса по обжалване, към жалбата жалбоподателят следва да приложи снимка или сканирано копие на доказателство за покупка на продукта (продуктите), съответно на Промоционалния продукт или Промоционалните продукти от Магазините на ПЕПКО.
 6. Жалбата се разглежда от Организатора. Участникът, подал жалбата, се уведомява за резултата от разглеждането ѝ в срок от 30 дни от датата на получаване на жалбата от Организатора.
 7. Информацията за резултата от разглеждане на жалбата се съобщава на Участника по начина, по който е подадена жалбата, или по друг начин, договорен между Участника и Организатора.

 

 

 

 • 6.

Заключителни разпоредби

 

 1. Правилата за Промоционалната кампания са достъпни в Магазините на ПЕПКО и на уебсайта: [www.pepco.bg].
 2. За всички въпроси, които не са уредени с тези Правила, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
 3. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на задължения, свързани с тази Промоционална кампания, се решават от съответния компетентен съд на Република България.
 4. Всички въпроси или искания за информация относно Промоционалната кампания и условията, посочени в настоящите Правила, могат да бъдат отправени до съответните служители в Магазините на ПЕПКО или изпратени по имейл до [info@pepco.bg].

 

 

 

 

 

 

Приложения:

– Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

– Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

– Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 

 

 

Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

PEPCO, 30 Han Asparuh Str, 6000 Stara Zagora

Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

 • Облекло за бебета, деца и възрастни
 • Бельо за бебета, деца и възрастни
 • Обувки за деца и възрастни
 • Мебели за дома
 • Изделия от текстил за дома
 • Декорации за дома
 • Стоки за дома
 • Играчки
 • Сезонни продукти
 • Канцеларски материали
 • Електроника
 • Аксесоари за домашни любимци

 

Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 • Презареждане на предплатени карти за мобилен телефон
 • Електронни карти подарък
 • Козметика, продукти за хигиена и разкрасяване
 • Перилни и почистващи препарати за дома
 • Хранителни продукти, вода и напитки
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ – "ОТСТЪПКА 30% - ЗА БЪДЕЩИ ПОКУПКИ В – PEPCO, 101 Tsar Simeon Veliki Blvd.", 6000 Stara Zagora"
 • 1.

Общи разпоредби

 

 1. Тези правила (наричани по-долу „Правилата“) определят условията на промоционална кампания „ОТСТЪПКА 30% – ЗА БЪДЕЩИ ПОКУПКИ В PEPCO, ул. „101 Tsar Simeon Veliki Blvd.“, 6000 Stara Zagora ” (наричана по-долу „Промоционална кампания“).
 2. Промоционалната кампания е организирана от „Пепко България“ ЕООД, вписано в българския търговски регистър с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, Сграда БСР 2, ет. 4. (наричано по-долу „Организатор“).
 3. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в избрани магазини на ПЕПКО, посочени в Приложение 1 към тези Правила (наричани по-долу „Магазини на ПЕПКО“), в рамките на тяхното работно време.
 4. Промоционалната кампания се провежда в периода от [30.09.2022 до [10.2022] или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“). Периодът на Промоционалната кампания включва:
 5. периодът, в рамките на който Ваучерът за отстъпка по §2.2 от тези Правила може да бъде получен в Магазини на ПЕПКО в рамките на тяхното работно време при спазване на условията на настоящите Правила, който период обхваща времето от [09.2022 до [13.10.2022] (наричан по-долу „Период на получаване на Ваучера за отстъпка“), и
 6. периодът, в рамките на който Ваучерите за отстъпки могат да бъдат използвани за извършване покупки в Магазини на ПЕПКО в рамките на тяхното работно време, който период обхваща времето от 09.2022 до [26.10.2022] (наричан по-долу „Период на реализация на Ваучера за отстъпка“).
 7. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО, като Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само при закупуване на продуктите, посочени в Приложение № 2 (наричани по-долу „Промоционални продукти“ или в единствено число „Промоционален продукт“). Ваучерът за отстъпка не може да бъде използван за закупуване на продукти, посочени в Приложение 3 (наричани по-долу „Изключени продукти“ или в единствено число „Изключен продукт“) – за покупка на Изключени продукти не се предоставя отстъпка.

 

 • 2.

Правила на Промоционалната кампания

 

 1. Участник в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Участник“) може да бъде всяко лице, което по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка закупи в Магазин ПЕПКО наведнъж, т.е. чрез една транзакция (удостоверена с един фискален бон или една фактура с ДДС), всякакви продукти, чиято цена е минимум [15 лв](с думи: [петнадесет български лева). Минималната цена от 15 лв] е цената, която Участникът трябва да заплати за закупените продукти след прилагане на всички отстъпки и намаления.
 2. Участник, който по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка направи покупка в Магазин на ПЕПКО в съответствие с §2.1, ще получи един ваучер за отстъпка, даващ право на еднократна отстъпка от[30 %. Ваучерът може да бъде използван единствено в Магазин на ПЕПКО през Периода на реализиране на Ваучера за отстъпка за закупуване на един или повече Промоционални продукти (наричан по-долу „Ваучер за отстъпка“). Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само в Магазина на ПЕПКО, в който е осъществена покупката по §2.1.
 3. Ваучерът за отстъпка се издава на касата под формата на печат, поставен от касиера на гърба на фискалния бон или фактурата с ДДС, издадени във връзка с покупката по § 2.1 от настоящите Правила. Печатът има следното съдържание:
 4. Ваучерът за отстъпка не е платежно средство и не може да бъде заменен за пари в брой.
 5. Оригиналът на ваучера за отстъпка трябва да се запази.
 6. Промоционалната кампания не може да се комбинира с други промоционални кампании на Организатора, с изключение на кампании за продажба, провеждани на територията на Република България за всички магазини на ПЕПКО, при условие че това е предвидено в правилата на тези кампании.

 

 • 3.

Правила за използване на Ваучера за отстъпка

 

 1. Един Ваучер за отстъпка може да бъде използван от Участник само веднъж.
 2. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само по време на Периода на реализация на Ваучера за отстъпка.
 3. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само в Магазина на ПЕПКО, в който е издаден фискалният бон или фактурата с ДДС, които дават право на получаване на Ваучера за отстъпка, и само за закупуване на Промоционални продукти.
 4. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван само ако оригиналът бъде представен на касата, преди да бъде избран методът на плащане на покупката. За да бъде получена отстъпката, Ваучерът за отстъпка трябва да бъде в неповредено състояние, което да позволява да се прочете информацията върху касовата бележка/фактурата и печата, информиращ за правото на отстъпка. Имате право на отстъпка само ако представите оригинала на Ваучера за отстъпка (нямате такова право, ако представите копие, снимка, сканирано копие и т.н.).
 5. Повредени Ваучери за отстъпка, включително Ваучери за отстъпка, които по някакъв начин са зачеркнати, изтрити или замъглени, няма да бъдат приемани.
 6. Участникът може да използва само един Ваучер за отстъпка за една покупка (удостоверена с един фискален бон или една фактура с ДДС).
 7. Ваучерите за отстъпка не могат да се комбинират с други ваучери, които Участникът притежава (включително ваучери, получени като част от други промоционални кампании).
 8. В рамките на Промоционалната кампания Участникът може да закупи неограничен брой Промоционални продукти.
 9. Участник, който използва Ваучер за отстъпка за покупка на Промоционални продукти, (удостоверена с един фискален бон или фактура с ДДС), ще получи еднократна отстъпка за тази покупка, равна на 30% от общата редовна цена на Промоционалните продукти (наричана по-долу „Отстъпка“).
 10. Отстъпката ще бъде предоставена на касата. Редовната цена са посочени на етикетите с цени на Промоционалните продукти. Ако бъде закупен повече от един Промоционален продукт, Участникът ще получи Отстъпка за всички Промоционални продукти, закупени чрез една транзакция (удостоверена с един фискален бон или фактура с ДДС).
 11. След като Ваучерът за отстъпка бъде използван, касиерът го зачертава, като отбелязва датата, на която е използвана Отстъпката, и връща фискалния бон или фактурата с ДДС, на която е поставен Ваучерът за отстъпка, на Участника.
 12. Всеки Ваучер за отстъпка, който не е използван в Периода на реализация на Ваучера за отстъпка, се счита за невалиден.
 13. Организаторът подчертава, че броят на Промоционалните продукти в рамките на Промоционалната кампания е ограничен.

 

 • 4.

Връщане на продукти и рекламации

 

 1. Продукти, включително Промоционални продукти, закупени в рамките на Промоционалната кампания, подлежат на връщане при условията на Правилата на „Гаранция за връщане на пари“, които са достъпни на: [www.pepco.bg]. Ако Участник използва услугата „Гаранция за връщане на пари“ по отношение на Промоционален продукт, той ще получи възстановяване на сума, равна на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, удостоверяващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Възстановяване на цената не се извършва за продукти, включително Промоционални продукти, които не попадат в обхвата от услугата „Гаранция за връщане на пари“ съгласно правилата на тази услуга.
 2. Ако, за да използва услугата „Гаранция за връщане на пари“, Участникът върне един или повече продукти, закупени по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка в една транзакция, въз основа на която е издаден Ваучер за отстъпка на Участника, в резултат на което общата стойност на продуктите, закупени в тази транзакция (без да се отчита стойността на върнатия продукт), е по-ниска от [15 лв], Участникът автоматично губи правото да използва Ваучера за отстъпка. В такъв случай касиерът зачертава Ваучера за отстъпка в документа за покупка, като отбелязва, че Отстъпката е невалидна.
 3. Продукти, включително Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация поради наличие на несъответствие. Ако молбата за рекламация относно Промоционален продукт с искане за възстановяване на цената бъде приета (поради разваляне на договора), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, удостоверяващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт, за който е налице несъответствие, на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 4. Продукти, включително Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация на други основания съгласно гаранционните условия за съответния продукт. В случай на уважаване на молбата за рекламация (ако Промоционалният продукт не може да бъде заменен с идентичен или сходен продукт със сравнима цена и качество и без несъответствия, поради липса на такъв продукт), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, удостоверяващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 5. Ако в хода на Промоционалната кампания поради положителен резултат от рекламация, предявена в съответствие с точки 3 или 4 по-горе, Участникът получи възстановяване на цената на продукта, закупен по време на Периода на получаване на Ваучера за отстъпка, полученият във връзка с покупката на този продукт Ваучер за отстъпка, който не е използван, остава валиден.
 • 5.

Обжалване

 

 1. В случай че Промоционалната кампания не се провежда при спазване на условията, посочени в Правилата, Участникът има право да подаде жалба.
 2. Участникът може да подаде жалба в срок от 30 дни от участието си в Промоционалната кампания.
 3. С цел улесняване на процеса по подаване и обработка на жалбата, тя може да бъде подадена по имейл на [info@pepco.bg].
 4. Жалбоподателят следва да посочи своите данни в жалбата, за да може да бъде осъществен контакт с него, с цел да му бъде предоставена информация за резултата от процедурата по обжалване. Жалбоподателят следва да посочи и причината за обжалването, съдържанието на искането и изложение на обстоятелствата, обосноваващи жалбата.
 5. С цел улесняване на процеса по обжалване, към жалбата жалбоподателят следва да приложи снимка или сканирано копие на доказателство за покупка на продукта (продуктите), съответно на Промоционалния продукт или Промоционалните продукти от Магазините на ПЕПКО.
 6. Жалбата се разглежда от Организатора. Участникът, подал жалбата, се уведомява за резултата от разглеждането ѝ в срок от 30 дни от датата на получаване на жалбата от Организатора.
 7. Информацията за резултата от разглеждане на жалбата се съобщава на Участника по начина, по който е подадена жалбата, или по друг начин, договорен между Участника и Организатора.

 

 

 

 • 6.

Заключителни разпоредби

 

 1. Правилата за Промоционалната кампания са достъпни в Магазините на ПЕПКО и на уебсайта: [www.pepco.bg].
 2. За всички въпроси, които не са уредени с тези Правила, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
 3. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на задължения, свързани с тази Промоционална кампания, се решават от съответния компетентен съд на Република България.
 4. Всички въпроси или искания за информация относно Промоционалната кампания и условията, посочени в настоящите Правила, могат да бъдат отправени до съответните служители в Магазините на ПЕПКО или изпратени по имейл до [info@pepco.bg].

 

 

 

 

 

 

Приложения:

– Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

– Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

– Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 

 

 

Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

PEPCO, „101 Tsar Simeon Veliki Blvd.“, 6000 Stara Zagora

 

Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

 • Облекло за бебета, деца и възрастни
 • Бельо за бебета, деца и възрастни
 • Обувки за деца и възрастни
 • Мебели за дома
 • Изделия от текстил за дома
 • Декорации за дома
 • Стоки за дома
 • Играчки
 • Сезонни продукти
 • Канцеларски материали
 • Електроника
 • Аксесоари за домашни любимци

 

Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 • Презареждане на предплатени карти за мобилен телефон
 • Електронни карти подарък
 • Козметика, продукти за хигиена и разкрасяване
 • Перилни и почистващи препарати за дома
 • Хранителни продукти, вода и напитки
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ – "30% ЗА ИЗБРАНИ АРТИКУЛИ – PEPCO, [PEPCO, 30 Han Asparuh Str, 6000 Stara Zagora"
 • 1. Общи разпоредби
 1. Тези правила (наричани по-долу „Правилата“) определят условията на промоционална кампания „30% ЗА ИЗБРАНИ АРТИКУЛИ – PEPCO, 30 Han Asparuh Str, 6000 Stara Zagora (наричана по-долу „Промоционална кампания“).
 2. Промоционалната кампания е организирана от „Пепко България“ ЕООД, вписано в българския търговски регистър с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, Сграда БСР 2, ет. 4. (наричано по-долу „Организатор“).
 3. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в избрани магазини на ПЕПКО, посочени в Приложение 1 към тези Правила (наричани по-долу „Магазини на ПЕПКО“), в рамките на тяхното работно време.
 4. Промоционалната кампания се провежда в периода от 09.2022 до 29.09.2022 или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“).
 5. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО и са посочени в Приложение № 2 (наричани по-долу „Промоционални продукти“ или поотделно „Промоционален продукт“), с изключение на продуктите, посочени в Приложение 3 (наричани по-долу „Изключени продукти“ или в единствено число „Изключен продукт“).

 

 • 2. Правила на Промоционалната кампания
 1. Участник в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Участник“) може да бъде всяко лице, което през Периода на Промоционалната кампания закупи Промоционални продукти в Магазините на ПЕПКО при условията, посочени по-долу.
 2. Участник, който закупи Промоционален продукт, получава отстъпка в размер на 30 % от редовната цена на Промоционалния продукт, изписана върху етикета с цена на Промоционалния продукт (наричана по-долу „Отстъпка“).
 3. В рамките на Промоционалната кампания, Участникът може да закупи неограничен брой Промоционални продукти.
 4. Организаторът подчертава, че количеството на Промоционалните продукти по време на Промоционалната кампания е ограничено и наличността на определени Промоционални продукти може да варира в отделните Магазини на ПЕПКО.
 5. Промоционалните продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, подлежат на връщане при условията на правилата на „Гаранция за връщане на пари“, които са достъпни на: [pepco.bg]. Ако Участник използва услугата „Гаранция за връщане на пари“ по отношение на Промоционален продукт, той ще получи възстановяване на сума, равна на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Не се извършва възстановяване на цената на Промоционални продукти, изключени от услугата „Гаранция за връщане на пари“ съгласно правилата на тази услуга.
 6. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация поради наличие на несъответствие. Ако молбата с искане за възстановяване на цената бъде приета (поради разваляне на договора), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт, за който е налице несъответствие, на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 7. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на други молби за рекламация. В случай на уважаване на молбата за рекламация (ако Промоционалният продукт не може да бъде поправен или заменен с идентичен или сходен продукт със сравнима цена и качество и без несъответствия, поради липса на такъв продукт), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
 8. Промоционалната кампания не може да бъде комбинирана с други промоционални кампании на Организатора, с изключение на действия по продажби, провеждани индивидуално от отделни Магазини на ПЕПКО.

 

 

 • 3. Обжалване
 1. В случай че Промоционалната кампания не се провежда при спазване на условията, посочени в Правилата, Участникът има право да подаде жалба.
 2. Участникът може да подаде жалба в срок от 30 дни от участието си в Промоционалната кампания.
 3. С цел улесняване на процеса по подаване и обработка на жалбата, тя може да бъде подадена по имейл на [[info@pepco.bg.
 4. Жалбоподателят следва да посочи своите данни в жалбата, за да може да бъде осъществен контакт с него, с цел да му бъде предоставена информация за резултата от процедурата по обжалване. Жалбоподателят следва да посочи и причината за обжалването, съдържанието на искането и изложение на обстоятелствата, обосноваващи жалбата.
 5. С цел улесняване на процеса по обжалване, към жалбата жалбоподателят следва да приложи снимка или сканирано копие на доказателство за покупка на Промоционалния продукт или Промоционалните продукти от Магазините на ПЕПКО.
 6. Жалбата се разглежда от Организатора. Участникът, подал жалбата, се уведомява за резултата от разглеждането ѝ в срок от 30 дни от датата на получаване на жалбата от Организатора.
 7. Информацията за резултата от разглеждане на жалбата се съобщава на Участника по начина, по който е подадена жалбата, или по друг начин, договорен между Участника и Организатора.

 

 

 • 4. Заключителни разпоредби
 1. Правилата за Промоционалната кампания са достъпни в Магазините на ПЕПКО и на уебсайта: [www.pepco.bg].
 2. За всички въпроси, които не са уредени с тези Правила, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. .
 3. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на задължения, свързани с тази Промоционална кампания, се решават от съответния компетентен съд на Република България.
 4. Всички въпроси или искания за информация относно Промоционалната кампания и условията, посочени в настоящите Правила, могат да бъдат отправени до съответните служители в Магазините на ПЕПКО или изпратени по имейл до [[info@pepco.bg.

 

Приложения:

– Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

– Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

– Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 

 

Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания

PEPCO, 30 Han Asparuh Str, 6000 Stara Zagora

Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания

 • Облекло за бебета, деца и възрастни
 • Бельо за бебета, деца и възрастни
 • Обувки за деца и възрастни
 • Мебели за дома
 • Изделия от текстил за дома
 • Декорации за дома
 • Стоки за дома
 • Играчки
 • Сезонни продукти
 • Канцеларски материали
 • Електроника
 • Аксесоари за домашни любимци

 

Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

 • Презареждане на предплатени карти за мобилен телефон
 • Електронни карти подарък
 • Козметика, продукти за хигиена и разкрасяване
 • Перилни и почистващи препарати за дома
 • Хранителни продукти, вода и напитки
Къде е най-близкият магазин?

Потърсите най-близката до Вас локация в списъка с магазини тук:

Ритейл Парк Юг, Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“
Марково Тепе, Пловдив 4000 Пловдив, бул.“Руски“ 54
Пловдив Плаза, Пловдив 4000 Пловдив, ул. „Д – р Георги Странски“ 3
Гранд Мол, Варна 9000 Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2.,
Делта Планет, Варна 9000 Варна, бул. „Сливница“ 185
Скай Сити Мол, София 1111 София, ул. „Коста Лулчев“52
Дъ Мол, София 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115з
Мол Русе, София 7005 Русе, бул. „Липник“
Централен Мол, Добрич 9300 Добрич, Пл. „Свобода“ 6
Мусагеница, София 1797 София, ул. „Полковник Георги Янков“ 17
Люлин Панчо Владигеров, София 1324 София, бул. „Панчо Владигеров“ 15
Била парк, Костинброд 2230 Костинброд, ул. „Славянска“ 34
София Ринг Мол, София 1434 София, ул. “ Околовръстен път“ 214
Парк Център София, София 1421 София, бул. „Арсеналски“ 2
Трапезица, Бургас 8001 Бургас, ул. „Гочо Иванов“ 30
Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев, бул. „Панаирски ливади“ 1
Сити център, Ловеч 5500 Ловеч, ул. „Търговска“ 45
Брезовско шосе 125Б, Пловдив 4003 Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ 125Б
Карпет Макс, Добрич 9300 Добрич, Околовръстен път Дружба IV ул. 2
Мол Пазарджик, Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. „Градски пазар“ 5
Мондо, Ямбол 6000 Ямбол,бул. Граф Игнатиев“ 10
Маркет Варна, Варна 9000 Варна, ул. „Цар Иван СТрацимир“2А
София, Мега Мол Люлин 1324 София, бул. „Царица Йоанна“ 15
УНИМАГ, Стара Загора 6000 Стара Загора , бул. „Цар Симеон Велики“ 101
Тера Мол, Габрово 5306 Габрово, бул. „Могильов“ 47
Хасково, ЦУМ Ташкент 6300 Хасково, пл.“Атлантически“ 2
Карнобат 8400 Карнобат, ул. „9-ти Септември“ 29
Булмаг, Шумен 9701 Шумен, ул.“Странджа“ 21
Плевен, Панорама мол 5800 Плевен, ул. „Иван Мендиликов“ 1
Търговски център „Суми“, Враца 3002 Враца, бул. „Демокрация“ 16
Мол Видин, Видин 3700 Видин,ул. „6 – ти септември“ 1
Габрово, Мол Габрово 5300 Габрово, бул. „Васил Априлов“ 40
Пловдив, Ритейл Парк Райков 4000 Пловдив, ул. „Македония“ 95
Варна, Приморски полк 9002 Варна, ул. „Осми Приморски полк“ 115
София, Джъмбо Плаза 1839 София, 525 бул. „Ботевградско шосе“ 525
Кърджали България 6600 Кърджали, бул. „България“ 70
Кърджали Мондо 6600 Кърджали, ул. „Беломорска“ 68А
Казанлък, Кауфланд 6100 Казанлък, бул. „23 – ти пехотен Шипченски полк“
Пловдив, Ритейл Парк Газит 4000 Пловдив, бул. „България“ 115А
Севлиево 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 40
София, Обеля 2 1784 София, ул. „Дико Илиев“ 6
Пловдив, Ритейл Парк Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ 2А
Благоевград, Мол Благоевград 2700 Благоевград, бул. „Тодор Александров“ 47
Търговище, Кауфланд 7700 Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ 42
Стара Загора, Железник 6000 Стара Загора, ул. „Загорка“ 38
Силистра, Централен Парк Мол 7500 Силистра, ул. „Генчо Чолаков“ 1
Шумен, Сити Център Шумен 9704 Шумен, бул. „Велики Преслав“ 28
Велико Търново, Мол Велико Търново 5000 Велико Търново, ул. „Оборище“ 19
Велико Търново, Практикер 5000 Велико Търнов, ул. „Магистрална“ 17
София, Черковна 1505 София, бул. „Мадрид“ 37
София, Люлин Т Маркет 1343 София, бул. Царица Йоана 114
София, Ритейл Парк Средец 1220 София, бул. „История Славянобългарска“ 21
Ритейл Парк Елхово 8700, ул. Александър Стамболийски
Галерия Бургас 8001 Бургс, ул. Янко Комитов“ 6
Павликени 5200 Павликени, ул. „Стефан Караджа“ 16
Ритейл Парк Дупница 2602 Дупница, ул. „Отовица“ 1
Плевен, Кауфланд Кайлъка 5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ 80
Галерия Стара Загора 6008 Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30
Сити парк 2 4002 Пловдив, ул.: Стефан Хр. Гешев“ 4
Пловдив, Билла Македония 4013 Пловдив, ул. „Македония“ 2
Русе, Кауфланд 7020 Русе, бул. „Христо Ботев“ 38
София Монтевидео 1618 София, ул. „Монтевидео“ 23
Монтана Лидл 3400 Монтана, ул. „Трети Март“ 137А
Нова Загора Т Маркет 8900 Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ 33
София, България мол 1404 София, бул. „България“ 69
Петрич, Петрич център 2850 Петрич, ул. Цар Борис III 20
София, Женски пазар 1202 София, ул. Цар Самуил 119
Бяла Слатина 3201 Бяла Слатина, ул. Търнавска 41А
София, Парадайс Център 1407 София, бул. Черни Връх 100
София, Йерусалим 1784 София, ж.к. Младост бл. 47В

Къде да намеря телефонния номер на магазин ПЕПКО?

Нашите магазини нямат телефони за клиенти. Ако имате някакви въпроси, моля, отидете в даден магазин или се свържете с info.bg@pepco.eu.

Какво е работното време на магазините PEPCO?

Моля, използвайте нашата търсачка на магазини ПЕПКО. Там ще намерите карта, на която са показани местоположенията на всички наши магазини в страната, с пълните им адреси и работно време.

Имате ли онлайн магазин?

ПЕПКО продава само във физически магазини. От самото начало се концентрираме върху създаването на идеално разположени и декорирани традиционни магазини. Нашата търговска верига е достатъчно голяма, за да осигури на възможно най-голяма група клиенти директен достъп до широката гама от продукти.

Искаме да останем близо до нашите клиенти, които могат да ни намерят в градските центрове и моловете, където заедно с хранителните магазини и заведенитая за хранене, ние предлагаме цялостна гама от продукти.

Защо в моя град няма магазин ПЕПКО?

През цялото време работим върху развитието на нашата верига физически магазини. Възнамеряваме да бъдем възможно най-близо до нашите клиенти. Надяваме се, че скоро ще отпразнуваме откриването на нов магазин ПЕПКО във Вашето населено място.

Къде да намеря информация за магазините ПЕПКО, които се намират в чужбина?

В горната лента на менюто има падащ списък с всички държави, в които имаме магазини. Версиите на уебсайта на английски език предлагат търсачка на магазини ПЕПКО. Използвайте я, за да разгледате всички магазини за всяка държава, в която работим.

Връщане, рекламации, гаранция

Мога ли да върна продукт, който не отговаря на очакванията ми?

Всички наши магазини предлагат Гаранция за връщане на парите: в срок до 30 дни клиентите могат да върнат продукт, непокътнат и в състояние „като нов“, заедно с доказателство за покупката – касова бележка и непокътнат етикет с цената. Повече информация за Гаранцията за връщане на парите можете да намерите тук.

Мога ли да върна артикул в магазин, различен от този, в който съм го закупил?

Да, можете да върнете стоките във всеки магазин ПЕПКО. Можете да прочетете повече тук.

Мога ли да върна продукт без касова бележка?

За съжаление не можете да направите това. Необходима е касова бележка, за да отпишем продукта като продаден продукт и да го върнем отново на склад.

Мога ли да върна продукт без етикет?

За съжаление не можете да направите това. Необходимо е да върнете артикула в магазина непокътнат с опаковката му и с етикет в състояние „като нов“, в което състояние същият може да се продава.

Кои продукти не могат да бъдат върнати?

Някои стоки за лична употреба не могат да бъдат върнати. Пълният списък е на разположение ТУК.

Какъв е гаранционният срок за продуктите на ПЕПКО?

Гаранционният срок за продукти, закупени в магазините ПЕПКО е 2 години. В случай, че откриете някакви дефекти в качеството по време на гаранционния срок, препоръчваме Ви да подадете рекламация до някой от магазините. Повече информация можете да намерите ТУК.

Как мога да направя рекламация на продукт, закупен в ПЕПКО?

Приемаме рекламации във всеки магазин ПЕПКО. Просто донесете дефектния продукт, представете доказателство за покупката (касова бележка) и попълнете формуляр за рекламации. Ще разгледаме рекламацията Ви в законоустановения 30-дневен срок. Повече информация можете да намерите ТУК.

Подадох рекламация, която беше отхвърлена. Какво мога да направя?

Ако рекламацията Ви е отхвърлена и не приемате решението, имате право да обжалвате в магазин ПЕПКО. Процедурата следва същите правила като обикновената процедура за рекламации.

Каква е разликата между връщане и рекламация?

Връщането може да бъде направено в срок до 30 дни след закупуването на продукт с пълна стойност, с оригинален етикет и касова бележка като доказателство за покупката. От друга страна, клиентът има право да направи рекламация във връзка с всеки продукт с непълна стойност (употребяван) в срок до 2 години от покупката му, ако бъдат открити някакви дефекти в качеството. Рекламациите могат да се подават въз основа на касова бележка, банково извлечение или потвърждение за покупката от свидетел. Връщането и рекламациите могат да бъдат извършени във всеки магазин ПЕПКО.

Как мога да направя рекламация или похвала?

Рекламациите и похвалите могат да се подават през контактната форма, налична на нашия уебсайт, като изпратите съобщение на адрес: info.bg@pepco.eu или директно в някой магазин, като попълните формуляр Анкета за клиенти, предоставен на клиента при плащане на каса или при поискване.

Продукти

Как мога да проверя наличността на продукт в даден магазин?

Поради големият оборот на продуктите в магазините, най-актуалната информация за наличността можете да получите директно в магазина.

Налични ли са продуктите от брошурата във всеки магазин?

Продуктите от брошурата са налични във всички магазини от началото на промоцията, до изчерпване на складовата наличност.

Налични ли са всички продукти, които се рекламират на уебсайта, във всеки магазин?

Онлайн офертата (не тази от брошурата) може да се различава от складовите наличности в даден магазин (някои продукти могат да бъдат налични само на избрани места). Моля, обърнете внимание, че снимките на уебсайта представят примери за продукти и може леко да се различават от действителните продукти.

Колко често извършвате доставки?

Ние доставяме стоки до нашите магазини 3 или 4 пъти седмично. Дните за доставка могат да варират в отделните магазини.

Къде мога да намеря продукти от текущата оферта на ПЕПКО?

Можете да намерите нашите продукти на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта, както и на официалния ни профил във Facebook.

Къде мога да намеря информация за промоциите?

Информация за текущите промоции е налична на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта и на официалния ни профил във Facebook.

Услуги и плащане

Мога ли да купя карта за подарък ПЕПКО?

Съжаляваме, но в момента не предлагаме карти за подарък.

Мога ли да получа фактура с ДДС в ПЕПКО?

Можете да получите фактура с ДДС за продукти, закупени във всеки магазин ПЕПКО. Фактурите се издават съгласно приложимото законодателство в 7-дневен срок от датата на покупката, единствено въз основа на фискална касова бележка.

Мога ли да получа дубликат на фактура с ДДС?

Да, можете да отидете в магазина, от който сте закупили въпросния продукт.

Мога ли да получа копие от касова бележка?

Не, касовите бележки се отпечатват само веднъж при извършване на покупката и не могат да се дублират или репликират.

Мога ли да донеса изхабени батерии в магазина?

Да, в нашия магазин има контейнер за батерии.

Сътрудничество

Къде мога да изпратя оферти или запитвания относно наем?

Моля, свържете се с нас чрез формата, налична на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Сътрудничество за наеми“ в заглавната линия.

Къде мога да изпратя оферта относно сътрудничество?

Моля, свържете се с нас чрез контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Рецепция“. Вашето съобщение ще бъде изпратено до съответния отдел.

Как мога да кандидатствам за работа в магазин ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в магазина можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в магазина, в който искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в централния офис на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Централния офис можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в Разпределителния център на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Разпределителния център можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в склада, където искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Къде мога да намеря повече информация за работата в ПЕПКО?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите цялата основна информация относно работата в различни области и отдели на нашата компания. Ако имате някакви подробни въпроси относно характера на конкретна длъжност, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

ПЕПКО предлага ли стажове и обучения?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите информация относно стажовете и обученията в ПЕПКО и предложенията за работа за тези длъжности. Ако имате някакви подробни въпроси относно тези области, моля попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Заявлението ми все още е без отговор. Какво мога да направя?

Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Отдел Обслужване на клиенти

Може да се интересувате и от: