Моят магазин
LOADER
Меню
Продукти

Магазини

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ С ХАРИ ПОТЪР“

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ С ХАРИ ПОТЪР“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. С публикуването на коментар в Instagram страницата на Pepco Bulgaria https://www.instagram.com/pepco.bg/  съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени в официалната  страницата на Pepco Bulgaria в рубриката „често задавани въпроси“ –  https://pepco.bg/chesto-zadavani-vprosi/ Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта, като изпрати съобщение до Организатора съгласно раздел 7 от настоящите Правила.

1.4. Играта предоставя възможност за получаването на една от двадесет награди, представляващи:

10 големи награди, представляващи 10 куфара с Хогуортс изненади – всеки на единична стойност над 100 лв.; и 10 малки награди – 5 Касички златен Снич с илюзонен ефект – всяка на единична стойност под 100 лв. и 5 „Магически“ пръчки рисуващи със светлина – всяка на единична стойност под 100 лв.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4, email: info.bg@pepco.eu (наричан по-долу за краткост „Организатор” или Pepco Bulgaria).

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 19.08.2021 г. до 27.08.2021 г. вкл.

В рамките на периода на Играта участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта или да променя вида на наградите по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на официалната страницата на Pepco Bulgaria в рубриката „често задавани въпроси“ – https://pepco.bg/chesto-zadavani-vprosi/

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез линк в био-то на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. има валиден акаунт в Instagram;

4.2.2. отговорило на промоционалната публикация, публикувана в Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/ , чрез коментар на публикацията, който отговаря на изискванията в т. 5.14 от настоящите правила, и отговаря на темата на публикацията „Идеи за въображаеми училищни пособия, които биха улеснили учебната година по неподозирани начини“.

4.2.3. тагнало е двама свои приятели в коментара си.

4.2.4. последвало е страницата на Пепко в Instagram https://www.instagram.com/pepco.bg/

4.3. С отговор под публикацията се счита, че участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

4.5. В Играта не могат да участват лица под 16 години. С публикуване на коментар под съответния пост от Промоционалната игра и съгласно изискванията в т. 5.14 от Правилата, участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си, съответно разполагат със съгласието на родител/настойник, в случай че не са пълнолетни.

4.6. Всеки участник следва да разполага с валиден акаунт в Instagram и валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден акаунт. Дублирани потребителски акаунти или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всеки валиден акаунт ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който действа от един и същ акаунт или посочил един и същ e-mail.

4.7. Участниците могат да участват с неограничен брой коментари, но могат да спечелят само една награда, предоставяна в Играта.

4.8. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта или да изтрие коментар, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в Instagram, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно:

Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/

5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.instagram.com.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.8. На 19.08.2021 г. на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/ . се публикува промоционална публикация на тема „Идеи за въображаеми училищни пособия, които биха улеснили учебната година по неподозирани начини“. Всеки участник следва да публикува коментар под публикацията не по-късно от 27.08.2021 г. вкл., по темата, като посочи идеи за въображаеми училищни пособия. Определянето на печелившите се извършва с теглене на случаен принцип само измежду участниците, публикували коментар под съответната публикация.

5.9. В Играта се избират двадесет печеливши. Печелившите се избират чрез теглене на случен принцип с официална програма за Giveaway от Организатора и се обявяват, чрез запис на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/  в срок до 14 дни след крайния срок на играта

5.10. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.11. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.10, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата на Играта може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.12. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

5.13. Наградите от Играта са общо 20 (двадесет) на брой, представляващи:

10 големи награди, представляващи 10 куфара с Хогуортс изненади– всеки на единична стойност над 100 лв.; и 10 малки награди – 5 Касички златен Снич с илюзонен ефект – всяка на единична стойност под 100 лв. и 5 „Магически“ пръчки рисуващи със светлина – всяка на единична стойност под 100 лв.

Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

5.14. Коментарът следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

– е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– проповядва агресивна или недемократична идеология;

– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

– противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Коментари, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Участниците, спечелили награда, се обявяват на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/ , като всеки печеливш следва в срок 14 дни след края на играта да изпрати лично съобщение до Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/ в което да посочи точния си адрес, трите си имена и телефон за контакт, а в случай че не са пълнолетни – и съгласие от родител за предоставяне на данните и получаване на наградата. След получаването на информацията Организаторът изпраща наградата на печелившия чрез куриерска компания за сметка на Организатора в срок от 35 дни след играта. Ако печелившият не се свърже в рамките на тези 14 дни с Организатора, то той губи своето право на награда. Организаторът няма да провежда второ теглене на печеливши. Организаторът не носи отговорност за забавена доставка поради действия на куриерската компания, както и при нереализиране на доставката поради неточно предоставени данни от печелившия. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да декларира и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с декларирането на изплатения доход и удържания данък всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата.

6.2. В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати необходимите данни за получаване на наградата си, се счита, че участникът се отказва от наградата.

6.3. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

6.5. Разноските по транспорт и доставка на наградата са за сметка на Организатора.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати съобщение на Организатора до следния имейл: info.bg@pepco.eu

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет на Игратаи или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страницата на Pepco Bulgaria в рубриката „често задавани въпроси“ – https://pepco.bg/chesto-zadavani-vprosi/

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата на Играта или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в Играта е доброволно. При необходимост всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон и точен адрес за доставка на спечелена награда. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, печелившият следва да представи и своето ЕГН. Необходимо за деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с предоставянето на наградата. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

9.2. На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение относно начина на обработването им.

9.3. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява, като съответно, в случай че оттеглянето е реализирано преди получаване на наградата, участникът губи възможност за получаването й.

9.4. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, и за срок до 3 месеца след приключването й, съответно от изтичане на съответния давностен срок за изпълнение на публично задължение от страна на Организатора, с оглед осигуряване предоставянето на спечелените награди, деклариране на предоставетни награди и внасяне на дължимите данъци и разрешаване на евентуално възникнали спорове.

9.5. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

9.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

9.7. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен на куриерска компания за целите на предоставяне на наградите, получени от настоящата Игра, или в случаите, когато това е предвидено в закон.

9.8. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

9.9. Участниците са оправомощени да сезират Комисия за защита на личните данни, в случай че считат, че правата им са нарушени.

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата на Играта за периода на провеждане на Играта.

10.2. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

10.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.4. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

10.5. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.6. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.7. Настоящите правила влизат в сила на 19.08.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им официалната  страницата на Pepco Bulgaria в рубриката „често задавани въпроси“ – https://pepco.bg/chesto-zadavani-vprosi/   . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

Къде е най-близкият магазин?

Потърсите най-близката до Вас локация в списъка с магазини тук:

Ритейл Парк Юг, Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“
Марково Тепе, Пловдив 4000 Пловдив, бул.“Руски“ 54
Пловдив Плаза, Пловдив 4000 Пловдив, ул. „Д – р Георги Странски“ 3
Гранд Мол, Варна 9000 Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2.,
Делта Планет, Варна 9000 Варна, бул. „Сливница“ 185
Скай Сити Мол, София 1111 София, ул. „Коста Лулчев“52
Дъ Мол, София 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115з
Мол Русе, София 7005 Русе, бул. „Липник“
Централен Мол, Добрич 9300 Добрич, Пл. „Свобода“ 6
Мусагеница, София 1797 София, ул. „Полковник Георги Янков“ 17
Люлин Панчо Владигеров, София 1324 София, бул. „Панчо Владигеров“ 15
Била парк, Костинброд 2230 Костинброд, ул. „Славянска“ 34
София Ринг Мол, София 1434 София, ул. “ Околовръстен път“ 214
Парк Център София, София 1421 София, бул. „Арсеналски“ 2
Трапезица, Бургас 8001 Бургас, ул. „Гочо Иванов“ 30
Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев, бул. „Панаирски ливади“ 1
Сити център, Ловеч 5500 Ловеч, ул. „Търговска“ 45
Брезовско шосе 125Б, Пловдив 4003 Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ 125Б
Карпет Макс, Добрич 9300 Добрич, Околовръстен път Дружба IV ул. 2
Мол Пазарджик, Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. „Градски пазар“ 5
Мондо, Ямбол 6000 Ямбол,бул. Граф Игнатиев“ 10
Маркет Варна, Варна 9000 Варна, ул. „Цар Иван СТрацимир“2А
София, Мега Мол Люлин 1324 София, бул. „Царица Йоанна“ 15
УНИМАГ, Стара Загора 6000 Стара Загора , бул. „Цар Симеон Велики“ 101
Тера Мол, Габрово 5306 Габрово, бул. „Могильов“ 47
Хасково, ЦУМ Ташкент 6300 Хасково, пл.“Атлантически“ 2
Карнобат 8400 Карнобат, ул. „9-ти Септември“ 29
Булмаг, Шумен 9701 Шумен, ул.“Странджа“ 21
Плевен, Панорама мол 5800 Плевен, ул. „Иван Мендиликов“ 1
Търговски център „Суми“, Враца 3002 Враца, бул. „Демокрация“ 16
Мол Видин, Видин 3700 Видин,ул. „6 – ти септември“ 1
Габрово, Мол Габрово 5300 Габрово, бул. „Васил Априлов“ 40
Пловдив, Ритейл Парк Райков 4000 Пловдив, ул. „Македония“ 95
Варна, Приморски полк 9002 Варна, ул. „Осми Приморски полк“ 115
София, Джъмбо Плаза 1839 София, 525 бул. „Ботевградско шосе“ 525
Кърджали България 6600 Кърджали, бул. „България“ 70
Кърджали Мондо 6600 Кърджали, ул. „Беломорска“ 68А
Казанлък, Кауфланд 6100 Казанлък, бул. „23 – ти пехотен Шипченски полк“
Пловдив, Ритейл Парк Газит 4000 Пловдив, бул. „България“ 115А
Севлиево 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 40
София, Обеля 2 1784 София, ул. „Дико Илиев“ 6
Пловдив, Ритейл Парк Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ 2А
Благоевград, Мол Благоевград 2700 Благоевград, бул. „Тодор Александров“ 47
Търговище, Кауфланд 7700 Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ 42
Стара Загора, Железник 6000 Стара Загора, ул. „Загорка“ 38
Силистра, Централен Парк Мол 7500 Силистра, ул. „Генчо Чолаков“ 1
Шумен, Сити Център Шумен 9704 Шумен, бул. „Велики Преслав“ 28
Велико Търново, Мол Велико Търново 5000 Велико Търново, ул. „Оборище“ 19
Велико Търново, Практикер 5000 Велико Търнов, ул. „Магистрална“ 17
София, Черковна 1505 София, бул. „Мадрид“ 37
София, Люлин Т Маркет 1343 София, бул. Царица Йоана 114
София, Ритейл Парк Средец 1220 София, бул. „История Славянобългарска“ 21
Ритейл Парк Елхово 8700, ул. Александър Стамболийски
Галерия Бургас 8001 Бургс, ул. Янко Комитов“ 6
Павликени 5200 Павликени, ул. „Стефан Караджа“ 16
Ритейл Парк Дупница 2602 Дупница, ул. „Отовица“ 1
Плевен, Кауфланд Кайлъка 5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ 80
Галерия Стара Загора 6008 Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30
Сити парк 2 4002 Пловдив, ул.: Стефан Хр. Гешев“ 4
Пловдив, Билла Македония 4013 Пловдив, ул. „Македония“ 2
Русе, Кауфланд 7020 Русе, бул. „Христо Ботев“ 38
София Монтевидео 1618 София, ул. „Монтевидео“ 23
Монтана Лидл 3400 Монтана, ул. „Трети Март“ 137А
Нова Загора Т Маркет 8900 Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ 33
София, България мол 1404 София, бул. „България“ 69
Петрич, Петрич център 2850 Петрич, ул. Цар Борис III 20
София, Женски пазар 1202 София, ул. Цар Самуил 119
Бяла Слатина 3201 Бяла Слатина, ул. Търнавска 41А
София, Парадайс Център 1407 София, бул. Черни Връх 100
София, Йерусалим 1784 София, ж.к. Младост бл. 47В

Къде да намеря телефонния номер на магазин ПЕПКО?

Нашите магазини нямат телефони за клиенти. Ако имате някакви въпроси, моля, отидете в даден магазин или се свържете с info.bg@pepco.eu.

Какво е работното време на магазините PEPCO?

Моля, използвайте нашата търсачка на магазини ПЕПКО. Там ще намерите карта, на която са показани местоположенията на всички наши магазини в страната, с пълните им адреси и работно време.

Имате ли онлайн магазин?

ПЕПКО продава само във физически магазини. От самото начало се концентрираме върху създаването на идеално разположени и декорирани традиционни магазини. Нашата търговска верига е достатъчно голяма, за да осигури на възможно най-голяма група клиенти директен достъп до широката гама от продукти.

Искаме да останем близо до нашите клиенти, които могат да ни намерят в градските центрове и моловете, където заедно с хранителните магазини и заведенитая за хранене, ние предлагаме цялостна гама от продукти.

Защо в моя град няма магазин ПЕПКО?

През цялото време работим върху развитието на нашата верига физически магазини. Възнамеряваме да бъдем възможно най-близо до нашите клиенти. Надяваме се, че скоро ще отпразнуваме откриването на нов магазин ПЕПКО във Вашето населено място.

Къде да намеря информация за магазините ПЕПКО, които се намират в чужбина?

В горната лента на менюто има падащ списък с всички държави, в които имаме магазини. Версиите на уебсайта на английски език предлагат търсачка на магазини ПЕПКО. Използвайте я, за да разгледате всички магазини за всяка държава, в която работим.

Връщане, рекламации, гаранция

Мога ли да върна продукт, който не отговаря на очакванията ми?

Всички наши магазини предлагат Гаранция за връщане на парите: в срок до 30 дни клиентите могат да върнат продукт, непокътнат и в състояние „като нов“, заедно с доказателство за покупката – касова бележка и непокътнат етикет с цената. Повече информация за Гаранцията за връщане на парите можете да намерите тук.

Мога ли да върна артикул в магазин, различен от този, в който съм го закупил?

Да, можете да върнете стоките във всеки магазин ПЕПКО. Можете да прочетете повече тук.

Мога ли да върна продукт без касова бележка?

За съжаление не можете да направите това. Необходима е касова бележка, за да отпишем продукта като продаден продукт и да го върнем отново на склад.

Мога ли да върна продукт без етикет?

За съжаление не можете да направите това. Необходимо е да върнете артикула в магазина непокътнат с опаковката му и с етикет в състояние „като нов“, в което състояние същият може да се продава.

Кои продукти не могат да бъдат върнати?

Някои стоки за лична употреба не могат да бъдат върнати. Пълният списък е на разположение ТУК.

Какъв е гаранционният срок за продуктите на ПЕПКО?

Гаранционният срок за продукти, закупени в магазините ПЕПКО е 2 години. В случай, че откриете някакви дефекти в качеството по време на гаранционния срок, препоръчваме Ви да подадете рекламация до някой от магазините. Повече информация можете да намерите ТУК.

Как мога да направя рекламация на продукт, закупен в ПЕПКО?

Приемаме рекламации във всеки магазин ПЕПКО. Просто донесете дефектния продукт, представете доказателство за покупката (касова бележка) и попълнете формуляр за рекламации. Ще разгледаме рекламацията Ви в законоустановения 14-дневен срок. Повече информация можете да намерите ТУК.

Подадох рекламация, която беше отхвърлена. Какво мога да направя?

Ако рекламацията Ви е отхвърлена и не приемате решението, имате право да обжалвате в магазин ПЕПКО. Процедурата следва същите правила като обикновената процедура за рекламации.

Каква е разликата между връщане и рекламация?

Връщането може да бъде направено в срок до 30 дни след закупуването на продукт с пълна стойност, с оригинален етикет и касова бележка като доказателство за покупката. От друга страна, клиентът има право да направи рекламация във връзка с всеки продукт с непълна стойност (употребяван) в срок до 2 години от покупката му, ако бъдат открити някакви дефекти в качеството. Рекламациите могат да се подават въз основа на касова бележка, банково извлечение или потвърждение за покупката от свидетел. Връщането и рекламациите могат да бъдат извършени във всеки магазин ПЕПКО.

Как мога да направя рекламация или похвала?

Рекламациите и похвалите могат да се подават през контактната форма, налична на нашия уебсайт, като изпратите съобщение на адрес: info.bg@pepco.eu или директно в някой магазин, като попълните формуляр Анкета за клиенти, предоставен на клиента при плащане на каса или при поискване.

Продукти

Как мога да проверя наличността на продукт в даден магазин?

Поради големият оборот на продуктите в магазините, най-актуалната информация за наличността можете да получите директно в магазина.

Налични ли са продуктите от брошурата във всеки магазин?

Продуктите от брошурата са налични във всички магазини от началото на промоцията, до изчерпване на складовата наличност.

Налични ли са всички продукти, които се рекламират на уебсайта, във всеки магазин?

Онлайн офертата (не тази от брошурата) може да се различава от складовите наличности в даден магазин (някои продукти могат да бъдат налични само на избрани места). Моля, обърнете внимание, че снимките на уебсайта представят примери за продукти и може леко да се различават от действителните продукти.

Колко често извършвате доставки?

Ние доставяме стоки до нашите магазини 3 или 4 пъти седмично. Дните за доставка могат да варират в отделните магазини.

Къде мога да намеря продукти от текущата оферта на ПЕПКО?

Можете да намерите нашите продукти на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта, както и на официалния ни профил във Facebook.

Къде мога да намеря информация за промоциите?

Информация за текущите промоции е налична на хартиените брошури и онлайн, на уебсайта и на официалния ни профил във Facebook.

Услуги и плащане

Мога ли да купя карта за подарък ПЕПКО?

Съжаляваме, но в момента не предлагаме карти за подарък.

Мога ли да получа фактура с ДДС в ПЕПКО?

Можете да получите фактура с ДДС за продукти, закупени във всеки магазин ПЕПКО. Фактурите се издават съгласно приложимото законодателство в 7-дневен срок от датата на покупката, единствено въз основа на фискална касова бележка.

Мога ли да получа дубликат на фактура с ДДС?

Да, можете да отидете в магазина, от който сте закупили въпросния продукт.

Мога ли да получа копие от касова бележка?

Не, касовите бележки се отпечатват само веднъж при извършване на покупката и не могат да се дублират или репликират.

Мога ли да донеса изхабени батерии в магазина?

Да, в нашия магазин има контейнер за батерии.

Сътрудничество

Къде мога да изпратя оферти или запитвания относно наем?

Моля, свържете се с нас чрез формата, налична на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Сътрудничество за наеми“ в заглавната линия.

Къде мога да изпратя оферта относно сътрудничество?

Моля, свържете се с нас чрез контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Рецепция“. Вашето съобщение ще бъде изпратено до съответния отдел.

Как мога да кандидатствам за работа в магазин ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в магазина можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в магазина, в който искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в централния офис на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Централния офис можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Как мога да кандидатствам за работа в Разпределителния център на ПЕПКО?

Всички актуални предложения за работа в Разпределителния център можете да намерите на нашия уебсайт в раздела Кариера. Заявленията можете да подавате чрез нашия уебсайт или директно в склада, където искате да работите. Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, използвайте контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Къде мога да намеря повече информация за работата в ПЕПКО?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите цялата основна информация относно работата в различни области и отдели на нашата компания. Ако имате някакви подробни въпроси относно характера на конкретна длъжност, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

ПЕПКО предлага ли стажове и обучения?

Моля, посетете раздела Кариера. Там ще намерите информация относно стажовете и обученията в ПЕПКО и предложенията за работа за тези длъжности. Ако имате някакви подробни въпроси относно тези области, моля попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Заявлението ми все още е без отговор. Какво мога да направя?

Ако имате някакви подробни въпроси относно процедурата по набиране на служители, моля, попълнете контактната форма, достъпна на нашия уебсайт. Моля, отидете на „Набиране на служители“ в заглавната линия.

Отдел Обслужване на клиенти

Може да се интересувате и от: