Лятна разпродажба / Промоцията важи от 18.06 до изчерпване на количествата /

Любими (0)

Моят магазин

0

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ИГРАЧКИ – 50% НАМАЛЕНИЕ НА ВТОРИЯ АРТИКУЛ”

§ 1.
Общи разпоредби
1. Настоящите Общи условия уреждат правилата и изискванията за провеждане и участие в Промоционалната кампания “ ИГРАЧКИ – 50% НАМАЛЕНИЕ НА ВТОРИЯ АРТИКУЛ”наричана оттук нататък за краткост „Кампанията”), като последните са обвързващи и задължителни за всички, участващи в Кампанията.
2. Организатор на Кампанията е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление в град София, 1797, район: Студентски, ул. Полк. Георги Янков 17 (наричано оттук нататък за краткост „Организатор/а“).
3. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на ПЕПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, в рамките на работното им време (наричан оттук нататък за краткост „Магазини Pepco”).
4. Кампанията се провежда в периода от 21.05.24Г. до изчерпване на наличностите на промоционалните артикули, но не по-късно от 02.06.24Г. (наричан оттук нататък „Срок на Кампанията“).
5. В Кампанията участват всички налични продукти, предлагани от Магазина Pepco, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия (наричани оттук нататък „Промоционален/и продукт/и“).
6. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазина Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса.
7. По преценка на Организатора Кампанията може да бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Общи условия.
8. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Общи условия. Всяко допълнение/изменение в настоящите Общи условия се извършва с приложения към настоящите Общи условия. Извършените изменения влизат в сила в срок от 24 часа след публикацията им.

§ 2.
Изисквания за участие в Кампанията
1. Всяко лице, навършило 14 години, което в Срока на Кампанията закупи Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, участва в Кампанията (наричан оттук нататък „Участник“).
2. При закупуването на два Промоционални продукта всеки участник получава отстъпка от цената на втория продукт в размер на 50% от цената, посочена на етикета на Промоционалния/ите продукт/и (наричана оттук нататък „Отстъпка“).
3. В Кампанията не се въвежда ограничение в броя на Промоционалните продукти, закупувани от един Участник. С оглед защита интересите на Организатора не се допуска продажба на Промоционални продукти на един Участник, надхвърлящи количествата, обичайни за нуждите на едно домакинство.
4. Количествата на Промоционалните продукти са ограничени до наличностите в Магазин Pepco, като е възможно даден продукт да не е наличен във всички разновидности и размери или въобще да не е наличен, като Организаторът не предоставя гаранция, че Промоционалните продукти ще са налични или ще са налични във всички разновидности и размери за Срока на Кампанията.
5. Отстъпката се предоставя на касата при заплащане стойността на закупените Промоционални продукти. Отстъпката се предоставя от цената, посочена на етикета на съответния Промоционален продукт.
6. Промоционални продукти, закупени по време на Кампанията, могат да бъдат върнати съгласно Политика за възстановяване на сума, публикувана на уеб сайта на Организатора: www.pepco.bg, до 30 дни от извършване на покупката, срещу представяне на касова бележка и продукта в оригиналното му състояние и етикет. Стоки за лична употреба, посочени в уеб сайта www.pepco.bg, не подлежат на връщане.
7. Кампанията не може да се комбинира с други промоционални кампании или намаления, предоставяни от Организатора в Магазин Pepco.

§ 3.
Спорове
1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с провеждането на Кампанията, следва да се решават по доброволен път между страните. В случай че Участник счита, че Кампанията се провежда в нарушение на настоящите Общи условия, е оправомощен да отправи жалба до Организатора по предвидения ред по-долу.
2. Жалба може да бъде отправена от страна на Участника в срок до 30 дни от участието на Участника в Кампанията.
3. Жалбата може да бъде подадена по следните начини:
 По електронен път на следния електронен адрес: klientbg@pepco.eu; или
 Писмено на касата на Магазин Pepco; или
 Писмено на следния адрес: София 1797, район: Студентски, ул. Полк. Георги Янков 17
4. В жалбата си всеки жалбоподател следва да посочи данни за контакт, на които съответно да бъде информиран за решението по подадената жалба, както и основанието на жалбата, искането си и описание на установеното на нарушение от страна на Участника.
5. С цел ускоряване хода на разглеждане на жалбата жалбоподателят следва да представи и ксерокопие или сканирано копие на касовата си бележка за закупуване на Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco.
6. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок до 30 дни от получаване на съответната жалба и необходимите данни по т. 4 и т. 5 от настоящия раздел. Участникът се уведомява за взетото решение на посочените от него контакти.
7. Участникът е оправомощен, в случай че счита, че е извършено нарушение на правилата на Кампанията, да сезира компетентните държавни органи, независимо от обстоятелството дали участникът се е възползвал от възможността за доброволно разрешаване на спора с Организатора чрез подаване на жалба по реда, посочен по-горе.

§ 4.
Защита на лични данни
1. Администратор на личните данни на Участниците по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) („Регламента“), е Организаторът.
2. Правата във връзка със защита на личните данни могат да бъдат упражнени чрез Длъжностното лице по защита на данни на следния адрес: iodo@pepco.eu
3. Администраторът обработва лични данни на Участниците, доколкото такива се събират, за целите и в степен, необходими за осъществяване на Кампанията, на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента (необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).
4. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо, в съответните случаи, за осъществяване на Кампанията или упражняване на права, произтичащи от настоящите Общи условия (напр. подаване на жалба). Събраните лични данни се третират като конфиденциални и се обработват единствено от Администратора в съответствие с Политиката си за защита на лични данни, публикувана на https://pepco.bg/deklaracija-za-poveritelnost/
5. Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, когато последното е предвидено в закон, в съответствие с изискванията на Регламента.
6. При изпълнение на дейността си и с цел осигуряване провеждането на Кампанията Администраторът може да предоставя лични данни за обработване на трети лица чрез писмено споразумение съгласно чл. 28 от Регламента, но само в степен и за цели, необходими за провеждането на Кампанията.
7. Лични данни не се предоставят на трети държави или международни организации.
8. Личните данни се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите и провеждане на Кампанията, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията.
9. Участниците имат и могат да упражняват следните права съгласно Регламента: Право на информираност – да получи информация какви данни, свързани с него обработва Администраторът, с каква цел, за какъв срок ги съхранява и на кого ги предоставя; Право на достъп – да получи копие на свързаните с него лични данни, обработвани от Администратора; Право на изтриване, при наличие на някое от изискванията на Регламента; Право на коригиране – да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него; Право на ограничаване на обработването на данни, в случаите, описани в Регламента; Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор; Право на възражение срещу обработване на лични данни; Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
10. Всеки участник има право да сезира Комисията за защита на личните данни, в случай че прецени, че е налице допуснато нарушение на законодателството по отношение защитата на лични данни.

§ 5.
Заключителни разпоредби
1. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазин Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса и на уебсайта на адрес: www.pepco.bg
2. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Кампанията и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи в Република България.

 

 

 

 

Приложения:
– Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията.
– Приложение № 2 – Правила за комбиниране на Промоционални продукти в Продуктови комплекти и метод за изчисляване на отстъпката.

 

Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията
Промоцията включва играчки с изключение на градински играчки и бебешки играчки.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 – Правила за комбиниране на Промоционални продукти в Продуктови комплекти, позволени Отстъпки, примери, илюстриращи методи за изчисляване на Отстъпката

Комбиниране на Промоционални продукти в Продуктови комплекти
Продуктовите комплекти се състоят от 2 продукта или брой продукти, кратен на 2. В случай че Участникът закупи повече от два Промоционални продукта, тези продукти се комбинират в Продуктови комплекти по следния начин:
(i) Ако броят продукти е кратен на 2, всички закупени Промоционални продукти се комбинират в един Продуктов комплект;
(ii) Ако броят продукти не е кратен на 2, най-скъпия Промоционален продукт или продукти не се обхващат от Промоционалната кампания и се считат за изключени от Продуктовия комплект, а останалите Промоционални продукти се комбинират в един Продуктов комплект.

Позволени и приложими Отстъпки
При закупуване на два Промоционални продукта, комбинирани в Продуктов комплект, позволената Отстъпка за такава покупка е 50% от цената на най-евтиния Промоционален продукт.
При закупуване на повече от два Промоционални продукта, комбинирани в Продуктов комплект, се разглеждат цените на съответните Промоционални продукти и Отстъпката се дава върху сума, равна на 50% от цените на най-евтините Промоционални продукти, от които се състои Продуктовия комплект.
Отстъпката се изчислява пропорционално на всички закупени Промоционални продукти, включени в Комплекта.

Примери на позволени Отстъпки
Пример I
Участник закупува два Промоционални продукта:
– първия на посочена на етикета цена от 20,00 лв,
– втория на посочена на етикета цена от 30,00 лв,
Стойността на Отстъпката за такъв Комплект е 10,00 лв. Отстъпката се отбелязва на касовата бележка пропорционално на цените на два промоционални продукта, които, като се вземе предвид отстъпката, възлизат на 16,00 лв и 24,00 лв. След получаване на Отстъпката, Участникът ще заплати общо 40,00 лв (вместо 50,00 лв).

 

Пример II
Участник закупува четири Промоционални продукта:
– първия на посочена на етикета цена от 8,00 лв;
– втория на посочена на етикета цена от 10,00 лв;
– третия на посочена на етикета цена от 15,00 лв;
– четвъртия на посочена на етикета цена от 20,00 лв,
Общата позволена Отстъпка възлиза на 9,00 лв (и представлява сбора от 50% от цените на двата най-евтини Промоционални продукта). Отстъпката се отбелязва на касовата бележка пропорционално на цените на четирите промоционални продукта, които, като се вземе предвид отстъпката, са, както следва:
– цената на първия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 6,65 лв
– цената на втория продукт, записана на касовата бележка ще бъде 8,30 лв
– цената на третия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 12,45 лв;
– цената на четвъртия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 16,60 лв;
Общата цена, която Участникът трябва да заплати за тези два Продуктови комплекта е 44,00 лв (вместо 53,00 лв).

Пример III
Участник закупува пет Промоционални продукта:
– първия на посочена на етикета цена от 10,00 лв;
– втория на посочена на етикета цена от 20,00 лв;
– третия на посочена на етикета цена от 30,00 лв;
– четвъртия на посочена на етикета цена от 40,00 лв;
– петия на посочена на етикета цена от 50,00 лв;
Петият, най-скъп продукт не се счита за включен в Продуктовия комплект. Общата позволена Отстъпка възлиза на 15,00 лв. Цените на продуктите ще бъдат следните:
– цената на първия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 8,50 лв
– цената на втория продукт, записана на касовата бележка ще бъде 17,00 лв
– цената на третия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 25,50 лв;
– цената на четвъртия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 34,00 лв;
– цената на петия продукт, записана на касовата бележка ще бъде 50,00 лв;
Общата цена, която Участникът трябва да заплати след Отстъпката е 135,00 лв (вместо 150,00 лв).

Сподели:

Защо си струва да купувате в Pepco?

Винаги близо до вас 

Повече от 60 магазина в цялата страна. Винаги сме близо до Вас.

Винаги ниски цени

В Pepco ще намерите всичко необходимо на ниски цени

Богат избор

В Pepco ще намерите широк асортимент от продукти за себе си, за Вашето семейство и за Вашия дом

Купувайте с увереност

Имате право на 30 дни за връщане на стоките във всеки магазин в страната