Лятната разпродажба продължава! / Промоцията важи от 11.07 до изчерпване на количествата /

Любими (0)

Моят магазин

0

Информационно известие

Поверителност на личните данни при процедурата за подбор на персонал
Информация за кандидатите за работа

1. Администратор на личните Ви данни
Пепко България ЕООД, ЕИК 205119149, гр. София 1797, район: Студентски, ул. Полк. Георги Янков 17, email: info.bg@pepco.eu (Пепко).

2. Лични данни, обработвани за целите на подбора на персонал
Споделянето на личните Ви данни с Пепко за цели, свързани с подбора на персонал е напълно доброволно и става само по Ваше желание, независимо дали кандидатствате по определена свободна работна позиция или спонтанно, по своя инициатива, без да Ви е известно дали е налице свободна работна позиция. Ако, обаче, желаете кандидатурата Ви да бъде разгледана и да участвате в процеса по набиране на персонал на Пепко, е необходимо да ни предоставите минимално количество информация, а именно:
● име (имена) и фамилия
● местоживеене (адрес за кореспонденция)
● образование
● предишен професионален опит.
В случай че решите, по свое собствено желание, да включите по-голям набор от данни в кандидатурата си, напр. препоръки от предишен работодател, снимка или информация за Вашите интереси, Вие се съгласявате, че Пепко може да обработва тези допълнителни лични данни по време на процеса на подбор. Ако не желаете Пепко да обработва допълнителна лична информация свързана с Вас, моля, не включвайте такава в своята кандидатура.
Освен горепосочената информация, за целите на подбора на персонал Пепко може да обработва всякаква допълнителна информация, която споделяте по време на интервюта и тестове (напр. тест за владеене на език, тестове за оценка на квалификация), провеждани като част от нашата процедура по подбор.

3. Цели и правно основание за обработване на личните Ви данни
Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Пепко за следните цели:
 Оценка на кандидатурата за работа и изпълнение на процедурите по подбор на персонал: Пепко може да обработва личните Ви данни с цел разглеждане на кандидатурата Ви, управление на процеса по подбор на персонал, оценка на квалификациите Ви и комуникация с Вас във връзка с кандидатурата Ви. Тази обработка ще се изпълнява въз основа на чл. 6, пар. 1 (б) от GDPR (Общия регламент относно защитата на данните) – предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (трудов договор), както и въз основа на чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимни интереси на администратора (Пепко – извършване подбор на персонал и запълване на свободни работни позиции) и на субекта на данните (Вие – участие в процедурата по подбор на персонал на Пепко). Това важи включително и в случаите, когато сте кандидатствали спонтанно (без да Ви е известно дали е налице свободна работна позиция).
 Бъдещи кампании по подбор на персонал: В случай че предоставите изрично съгласие на Пепко, личните Ви данни могат да бъдат обработвани за целите на бъдещи процедури по подбор, вкл. извършване на преценка дали позиции, различни от тази, за която кандидатствате, са по-подходящи за Вас, разглеждане на кандидатурата Ви в такива случаи и осъществяване на комуникация с Вас в тази връзка. Подобно обработване може да бъде извършвано въз основа на чл. 6, пар. 1 (а) от GDPR – изрично дадено от Вас съгласие.
 Правни претенции: Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Пепко и в случай на евентуални правни искове или жалби, с цел защита и упражняване на законните права и задължения на Пепко. Подобна обработка може да бъде извършена въз основа на чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимни интереси на администратора (Пепко – установяване, защита или упражняване на правни искове).
 Изпълнение на законови задължения: Пепко може да обработва личните Ви данни и с цел спазване на законови задължения, като например да Ви информира за обстоятелства във връзка с Вашите права или със защитата на личните Ви данни, както и за водене на регистър и докладване на компетентните власти, ако е приложимо. Подобна обработка ще бъде извършена въз основа на чл. 6, пар. 1 (в) от GDPR – спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора (Пепко).

4. Колко време ще се съхраняват личните Ви данни?
Личните данни на кандидатите ще се обработват до края на процедурата по подбор, с която е свързана съответната кандидатура за работа, а след това може да бъдат съхранявани за не повече от 6 (шест) месеца след приключване на процеса по подбор. При спонтанно кандидатстване личните Ви данни може да бъдат съхранявани до завършването на всички процедури за подбор на персонал, които са започнали в рамките на до 6 (шест) месеца от подаването на кандидатурата Ви и се отнасят за позиции, за които Пепко в счело за подходящо да я разгледа.
Ако е предоставено отделно съгласие, което позволява на Пепко да обработва личните данни за бъдещи процедури по подбор на персонал, срокът за съхранение ще бъде упоменат във формуляра за съгласие. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.
В случай на съдебен спор или производство, за които се изисква съхранение на данни и/или при поискване от компетентен държавен орган, данните могат да бъдат съхранявани за периоди, по-дълги от горепосочените, до окончателното уреждане на спора или прекратяване на производството пред всички инстанции. Времето за съхранение може да варира и в зависимост от настъпили промени в приложимото законодателство.

5. Кой може да има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни могат да бъдат споделени с:
• организации, обработващи лични данни от името на Пепко, например доставчици на IT услуги, агенции, подпомагащи процеса по наемане на работа, и др. Такива организации ще обработват личните Ви данни на базата на споразумение с Пепко и само в съответствие с документираните инструкции на Пепко
• доставчици на услуги, като например пощенски услуги (за целите на необходимостта от комуникация с Вас)
• правни кантори или нотариуси (в случаите, в които това се изисква за защита на легитимните интереси на Пепко)
• компетентни публични и съдебни органи, ако е приложимо.
Не се извършват трансфери на данни извън територията на Европейския съюз.

6. Какви са правата Ви във връзка с обработката на личните Ви данни?
Във връзка с обработването на личните Ви данни от страна на Пепко, Вие имате следните права, които можете да упражните като се свържете с Пепко, използвайки данните за контакт, посочени в т. 1 по-горе:
● право на информация
● право да получите достъп до своите данни, включително да направите копия от тях
● право да поискате корекция в своите данни
● право на заличаване (в случай че има правно основание за такова)
● право да подадете жалба пред надзорния орган, отговарящ за защитата на личните данни – в България това е Комисията за защита на личните данни, адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592 ● право да ограничите обработването на данни
● право да поискате уведомяване на трети страни за коригирането, заличаването или ограничаването на обработката на личните Ви данни, в случай че последните са предоставени на трети страни
● право на преносимост на данните, ако е приложимо
● право да не бъдете субект на решение, основано единствено на автоматична обработка, вкл. профилиране. За да се избегне всякакво съмнение, Пепко няма да обработва Вашата кандидатура и Вашите лични данни по такъв начин
● право да възразите срещу обработването на личните Ви данни въз основа на легитимен интерес.
Ако данните Ви се обработват въз основа на Вашето съгласие, Вие също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не влияе върху законността на обработката, извършена въз основа на даденото съгласие преди то да бъде оттеглено.

Защо си струва да купувате в Pepco?

Винаги близо до вас 

Повече от 60 магазина в цялата страна. Винаги сме близо до Вас.

Винаги ниски цени

В Pepco ще намерите всичко необходимо на ниски цени

Богат избор

В Pepco ще намерите широк асортимент от продукти за себе си, за Вашето семейство и за Вашия дом

Купувайте с увереност

Имате право на 30 дни за връщане на стоките във всеки магазин в страната