Любими

Моят магазин

0

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Pepco – Стара Загора“

ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Pepco – Стара Загора“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на Българското законодателство и са налични в магазин Pepco в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 52.
1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
2.1. Организатор на Играта е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, район: Студентски, ул. „Полк. Георги Янков“ № 17, email: klientbg@pepco.eu (наричан по-долу за краткост „Организатор” или „Pepco Bulgaria”).
2.2. Рекламна агенция „Гътс анд Брейнс ДДБ“ ООД, с ЕИК 831466573 (наричана за краткост „Агенция“) съдейства на Организатора в провеждането на Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в гр. Стара Загора, магазин Pepco, находящ се на адрес гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 52.
3.2. Играта се провежда на 11.04.2024г.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора или Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта може да е всяко дееспособно физическо лице, което:
4.2.1. има навършени 18 години;
4.2.2. е посетил физически търговския обект на Pepco, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 52 на 11.04.2024г;
4.2.3. е направил покупка на поне 50 лева в обекта на Pepco;
4.2.4. е отговорил правилно на поне 4 от 5те въпроса, налични на таблет в обекта.
4.3. С отговор на дигиталните въпроси в обекта се счита, че участникът е съгласен да участва в играта и приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.
4.4. Участниците могат да участват неограничен брой пъти, стига да са изпълнили отново условията, посочени по-горе.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ
5.1. В деня на провеждане на Играта – 11.04.2024г., потребителите трябва да посетят физически магазин Pepco, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 52.
5.2. При покупка на стоки от магазина на Pepco на стойност поне 50 (петдесет) лева, служител на Pepco ще предложи на клиента да попълни въпросник с 5 въпроса на таблет.
5.3. При правилен отговор на поне 4 от 5те въпроса, участникът получава ваучер награда.
5.4. Наградите в Играта са: общо 50 (петдесет) на брой ваучера, като всеки ваучер е на стойност 10 (десет) лева.
5.5. Ваучерите са хартиени, дават се веднага на участника от служител на Pepco и могат да се използват за покупка в магазина на Pepco на територията на България.
5.6. Ваучерите могат да се ползват в неограничен срок от получаването им.
5.7. При участието в Играта не се събират и обработват лични данни на участниците.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Всеки участник има право по всяко време да се откаже от участие или да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това.
6.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като в тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
6.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Настоящите правила са достъпни в магазина на Pepco, в гр. Стара Загора, в деня на провеждане на Играта.
7.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
7.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
7.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
7.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
7.6. Настоящите правила влизат в сила на 11.04.2024 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Сподели:

Защо си струва да купувате в Pepco?

Винаги близо до вас 

Повече от 60 магазина в цялата страна. Винаги сме близо до Вас.

Винаги ниски цени

В Pepco ще намерите всичко необходимо на ниски цени

Богат избор

В Pepco ще намерите широк асортимент от продукти за себе си, за Вашето семейство и за Вашия дом

Купувайте с увереност

Имате право на 30 дни за връщане на стоките във всеки магазин в страната