Играчки. Всяка втора с 50% отстъпка. Промоцията важи за периода от 21.05 до 02.06 /

Любими (0)

Моят магазин

0

§ 1.
Общи разпоредби
1. Настоящите Общи условия уреждат правилата и изискванията за провеждане и участие в Промоционалната кампания „ВСИЧКИ ДРЕХИ, АКСЕСОАРИ И ОБУВКИ – 20% НАМАЛЕНИЕ“ (наричана оттук нататък за краткост „Кампанията”), като последните са обвързващи и задължителни за всички, участващи в Кампанията.
2. Организатор на Кампанията е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4 (наричано оттук нататък за краткост „Организатор/а“).
3. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на ПЕПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, в рамките на работното им време (наричан оттук нататък за краткост „Магазини Pepco”).
4. Кампанията се провежда в периода от 19.05.23Г. до изчерпване на наличностите на промоционалните артикули, но не по-късно от 25.05.23Г. (наричан оттук нататък „Срок на Кампанията“).
5. В Кампанията участват всички налични продукти, предлагани от Магазина Pepco, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия (наричани оттук нататък „Промоционален/и продукт/и“).
6. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазина Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса.
7. По преценка на Организатора Кампанията може да бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Общи условия.
8. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Общи условия. Всяко допълнение/изменение в настоящите Общи условия се извършва с приложения към настоящите Общи условия. Извършените изменения влизат в сила в срок от 24 часа след публикацията им.

§ 2.
Изисквания за участие в Кампанията
1. Всяко лице, навършило 14 години, което в Срока на Кампанията закупи Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, участва в Кампанията (наричан оттук нататък „Участник“).
2. Участник, който закупи промоционален продукт с една транзакция, ще получи отстъпка от 20% от ценаta на всеки закупен промоционален продукт (наричана по-долу „Отстъпката“).
3. В Кампанията не се въвежда ограничение в броя на Промоционалните продукти, закупувани от един Участник. С оглед защита интересите на Организатора не се допуска продажба на Промоционални продукти на един Участник, надхвърлящи количествата, обичайни за нуждите на едно домакинство.
4. Количествата на Промоционалните продукти са ограничени до наличностите в Магазин Pepco, като е възможно даден продукт да не е наличен във всички разновидности и размери или въобще да не е наличен, като Организаторът не предоставя гаранция, че Промоционалните продукти ще са налични или ще са налични във всички разновидности и размери за Срока на Кампанията.
5. Отстъпката се предоставя на касата при заплащане стойността на закупените Промоционални продукти. Отстъпката се предоставя от цената, посочена на етикета на съответния Промоционален продукт.
6. Промоционални продукти, закупени по време на Кампанията, могат да бъдат върнати съгласно Политика за възстановяване на сума, публикувана на уеб сайта на Организатора: www.pepco.bg, до 30 дни от извършване на покупката, срещу представяне на касова бележка и продукта в оригиналното му състояние и етикет. Стоки за лична употреба, посочени в уеб сайта www.pepco.bg, не подлежат на връщане.
7. Кампанията не може да се комбинира с други промоционални кампании или намаления, предоставяни от Организатора в Магазин Pepco.

§ 3.
Спорове
1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с провеждането на Кампанията, следва да се решават по доброволен път между страните. В случай че Участник счита, че Кампанията се провежда в нарушение на настоящите Общи условия, е оправомощен да отправи жалба до Организатора по предвидения ред по-долу.
2. Жалба може да бъде отправена от страна на Участника в срок до 30 дни от участието на Участника в Кампанията.
3. Жалбата може да бъде подадена по следните начини:
 По електронен път на следния електронен адрес: klientbg@pepco.eu; или
 Писмено на касата на Магазин Pepco; или
 Писмено на следния адрес: гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, бл. Сграда БСР 2, ет. 4
4. В жалбата си всеки жалбоподател следва да посочи данни за контакт, на които съответно да бъде информиран за решението по подадената жалба, както и основанието на жалбата, искането си и описание на установеното на нарушение от страна на Участника.
5. С цел ускоряване хода на разглеждане на жалбата жалбоподателят следва да представи и ксерокопие или сканирано копие на касовата си бележка за закупуване на Промоционален/и продукт/и от Магазин Pepco.
6. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок до 30 дни от получаване на съответната жалба и необходимите данни по т. 4 и т. 5 от настоящия раздел. Участникът се уведомява за взетото решение на посочените от него контакти.
7. Участникът е оправомощен, в случай че счита, че е извършено нарушение на правилата на Кампанията, да сезира компетентните държавни органи, независимо от обстоятелството дали участникът се е възползвал от възможността за доброволно разрешаване на спора с Организатора чрез подаване на жалба по реда, посочен по-горе.

§ 4.
Защита на лични данни
1. Администратор на личните данни на Участниците по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) („Регламента“), е Организаторът.
2. Правата във връзка със защита на личните данни могат да бъдат упражнени чрез Длъжностното лице по защита на данни на следния адрес: iodo@pepco.eu
3. Администраторът обработва лични данни на Участниците, доколкото такива се събират, за целите и в степен, необходими за осъществяване на Кампанията, на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента (необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).
4. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо, в съответните случаи, за осъществяване на Кампанията или упражняване на права, произтичащи от настоящите Общи условия (напр. подаване на жалба). Събраните лични данни се третират като конфиденциални и се обработват единствено от Администратора в съответствие с Политиката си за защита на лични данни, публикувана на https://pepco.bg/deklaracija-za-poveritelnost/
5. Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, когато последното е предвидено в закон, в съответствие с изискванията на Регламента.
6. При изпълнение на дейността си и с цел осигуряване провеждането на Кампанията Администраторът може да предоставя лични данни за обработване на трети лица чрез писмено споразумение съгласно чл. 28 от Регламента, но само в степен и за цели, необходими за провеждането на Кампанията.
7. Лични данни не се предоставят на трети държави или международни организации.
8. Личните данни се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите и провеждане на Кампанията, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията.
9. Участниците имат и могат да упражняват следните права съгласно Регламента: Право на информираност – да получи информация какви данни, свързани с него обработва Администраторът, с каква цел, за какъв срок ги съхранява и на кого ги предоставя; Право на достъп – да получи копие на свързаните с него лични данни, обработвани от Администратора; Право на изтриване, при наличие на някое от изискванията на Регламента; Право на коригиране – да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него; Право на ограничаване на обработването на данни, в случаите, описани в Регламента; Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор; Право на възражение срещу обработване на лични данни; Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
10. Всеки участник има право да сезира Комисията за защита на личните данни, в случай че прецени, че е налице допуснато нарушение на законодателството по отношение защитата на лични данни.

§ 5.
Заключителни разпоредби
1. Настоящите Общи условия на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, на хартиен носител в Магазин Pepco, предоставяни при поискване от гише „Информация“/на каса и на уебсайта на адрес: www.pepco.bg
2. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Кампанията и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи в Република България.

Приложения:
– Приложение №1 – Категории продукти, участващи в Кампанията
– Приложение № 2 – Категории продукти, изключени от Кампанията

Приложение №1 – Промоционални продукти, участващи в Кампанията

1. Дрехи за бебета, деца, юноши и възрастни
2. Обувки за бебета, деца, юноши, жени и мъже
3. Аксесоари: слънчеви очила, бижута, аксесоари за коса, чанти и чадъри

Приложение № 2 – Категории продукти, изключени от Кампанията
1. Бебешки аксесоари (аксесоари за хранене, бебешки играчки, аксесоари за грижа, бебешки текстил)
2. Карнавални костюми

§ 1.
Общи разпоредби
1. Тези правила (наричани по-долу „Правилата“) определят условията на промоционална кампания „30% ЗА ИЗБРАНИ АРТИКУЛИ – Pepco, ул. Емилян Станев 2А., Димитровград 6400 (наричана по-долу „Промоционална кампания“).
2. Промоционалната кампания е организирана от „Пепко България“ ЕООД, вписано в българския търговски регистър с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, Сграда БСР 2, ет. 4. (наричано по-долу „Организатор“).
3. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в избрани магазини на ПЕПКО, посочени в Приложение 1 към тези Правила (наричани по-долу „Магазини на ПЕПКО“), в рамките на тяхното работно време.
4. Промоционалната кампания се провежда в периода от 01.06.2023 до 07.06.2023 или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“).
5. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО и са посочени в Приложение № 2 (наричани по-долу „Промоционални продукти“ или поотделно „Промоционален продукт“), с изключение на продуктите, посочени в Приложение 3 (наричани по-долу „Изключени продукти“ или в единствено число „Изключен продукт“).

§ 2.
Правила на Промоционалната кампания
1. Участник в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Участник“) може да бъде всяко лице, което през Периода на Промоционалната кампания закупи Промоционални продукти в Магазините на ПЕПКО при условията, посочени по-долу.
2. Участник, който закупи Промоционален продукт, получава отстъпка в размер на 30 % от редовната цена на Промоционалния продукт, изписана върху етикета с цена на Промоционалния продукт (наричана по-долу „Отстъпка“).
3. В рамките на Промоционалната кампания, Участникът може да закупи неограничен брой Промоционални продукти.
4. Организаторът подчертава, че количеството на Промоционалните продукти по време на Промоционалната кампания е ограничено и наличността на определени Промоционални продукти може да варира в отделните Магазини на ПЕПКО.
5. Промоционалните продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, подлежат на връщане при условията на правилата на „Гаранция за връщане на пари“, които са достъпни на: [www.pepco.bg]. Ако Участник използва услугата „Гаранция за връщане на пари“ по отношение на Промоционален продукт, той ще получи възстановяване на сума, равна на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Не се извършва възстановяване на цената на Промоционални продукти, изключени от услугата „Гаранция за връщане на пари“ съгласно правилата на тази услуга.
6. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация поради наличие на несъответствие. Ако молбата с искане за възстановяване на цената бъде приета (поради разваляне на договора), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт, за който е налице несъответствие, на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
7. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на други молби за рекламация. В случай на уважаване на молбата за рекламация (ако Промоционалният продукт не може да бъде поправен или заменен с идентичен или сходен продукт със сравнима цена и качество и без несъответствия, поради липса на такъв продукт), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
8. Промоционалната кампания не може да бъде комбинирана с други промоционални кампании на Организатора, с изключение на действия по продажби, провеждани индивидуално от отделни Магазини на ПЕПКО.

§ 3.
Обжалване
1. В случай че Промоционалната кампания не се провежда при спазване на условията, посочени в Правилата, Участникът има право да подаде жалба.
2. Участникът може да подаде жалба в срок от 30 дни от участието си в Промоционалната кампания.
3. С цел улесняване на процеса по подаване и обработка на жалбата, тя може да бъде подадена по имейл на [[ klientbg@pepco.eu .
4. Жалбоподателят следва да посочи своите данни в жалбата, за да може да бъде осъществен контакт с него, с цел да му бъде предоставена информация за резултата от процедурата по обжалване. Жалбоподателят следва да посочи и причината за обжалването, съдържанието на искането и изложение на обстоятелствата, обосноваващи жалбата.
5. С цел улесняване на процеса по обжалване, към жалбата жалбоподателят следва да приложи снимка или сканирано копие на доказателство за покупка на Промоционалния продукт или Промоционалните продукти от Магазините на ПЕПКО.
6. Жалбата се разглежда от Организатора. Участникът, подал жалбата, се уведомява за резултата от разглеждането ѝ в срок от 30 дни от датата на получаване на жалбата от Организатора.
7. Информацията за резултата от разглеждане на жалбата се съобщава на Участника по начина, по който е подадена жалбата, или по друг начин, договорен между Участника и Организатора.

§ 4.
Заключителни разпоредби
1. Правилата за Промоционалната кампания са достъпни в Магазините на ПЕПКО и на уебсайта: [www.pepco.bg].
2. За всички въпроси, които не са уредени с тези Правила, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. .
3. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на задължения, свързани с тази Промоционална кампания, се решават от съответния компетентен съд на Република България.
4. Всички въпроси или искания за информация относно Промоционалната кампания и условията, посочени в настоящите Правила, могат да бъдат отправени до съответните служители в Магазините на ПЕПКО или изпратени по имейл до [[ klientbg@pepco.eu.

Приложения:
– Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания
– Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания
– Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания
Pepco, ул. Емилян Станев 2А., Димитровград 6400
Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания
1) Облекло за бебета, деца и възрастни
2) Бельо за бебета, деца и възрастни
3) Обувки за деца и възрастни
4) Мебели за дома
5) Изделия от текстил за дома
6) Декорации за дома
7) Стоки за дома
8) Играчки
9) Сезонни продукти
10) Канцеларски материали
11) Електроника
12) Аксесоари за домашни любимци

Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания
1) Презареждане на предплатени карти за мобилен телефон
2) Електронни карти подарък
3) Козметика, продукти за хигиена и разкрасяване
4) Перилни и почистващи препарати за дома
5) Хранителни продукти, вода и напитки

§ 1.
Общи разпоредби
1. Тези правила (наричани по-долу „Правилата“) определят условията на промоционална кампания „30% ЗА ИЗБРАНИ АРТИКУЛИ – Pepco, ул. Стефан Стамболов 4А, Димитровград 6400 (наричана по-долу „Промоционална кампания“).
2. Промоционалната кампания е организирана от „Пепко България“ ЕООД, вписано в българския търговски регистър с ЕИК 205119149, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, Сграда БСР 2, ет. 4. (наричано по-долу „Организатор“).
3. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в избрани магазини на ПЕПКО, посочени в Приложение 1 към тези Правила (наричани по-долу „Магазини на ПЕПКО“), в рамките на тяхното работно време.
4. Промоционалната кампания се провежда в периода от 01.06.2023 до 01.06.2023 или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“).
5. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО и са посочени в Приложение № 2 (наричани по-долу „Промоционални продукти“ или поотделно „Промоционален продукт“), с изключение на продуктите, посочени в Приложение 3 (наричани по-долу „Изключени продукти“ или в единствено число „Изключен продукт“).

§ 2.
Правила на Промоционалната кампания
1. Участник в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Участник“) може да бъде всяко лице, което през Периода на Промоционалната кампания закупи Промоционални продукти в Магазините на ПЕПКО при условията, посочени по-долу.
2. Участник, който закупи Промоционален продукт, получава отстъпка в размер на 30 % от редовната цена на Промоционалния продукт, изписана върху етикета с цена на Промоционалния продукт (наричана по-долу „Отстъпка“).
3. В рамките на Промоционалната кампания, Участникът може да закупи неограничен брой Промоционални продукти.
4. Организаторът подчертава, че количеството на Промоционалните продукти по време на Промоционалната кампания е ограничено и наличността на определени Промоционални продукти може да варира в отделните Магазини на ПЕПКО.
5. Промоционалните продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, подлежат на връщане при условията на правилата на „Гаранция за връщане на пари“, които са достъпни на: [www.pepco.bg]. Ако Участник използва услугата „Гаранция за връщане на пари“ по отношение на Промоционален продукт, той ще получи възстановяване на сума, равна на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Не се извършва възстановяване на цената на Промоционални продукти, изключени от услугата „Гаранция за връщане на пари“ съгласно правилата на тази услуга.
6. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на молби за рекламация поради наличие на несъответствие. Ако молбата с искане за възстановяване на цената бъде приета (поради разваляне на договора), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт, за който е налице несъответствие, на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
7. Промоционални продукти, закупени по време на Промоционалната кампания, могат да бъдат предмет на други молби за рекламация. В случай на уважаване на молбата за рекламация (ако Промоционалният продукт не може да бъде поправен или заменен с идентичен или сходен продукт със сравнима цена и качество и без несъответствия, поради липса на такъв продукт), Участникът получава възстановяване на цената, посочена във фискалния бон или фактурата с ДДС, потвърждаващи покупката на Промоционалния продукт, при отчитане на приложената Отстъпка. Участникът получава възстановяване на сумата, при условие че е върнал Промоционалния продукт на Организатора или е представил доказателство за изпращането му на Организатора.
8. Промоционалната кампания не може да бъде комбинирана с други промоционални кампании на Организатора, с изключение на действия по продажби, провеждани индивидуално от отделни Магазини на ПЕПКО.

§ 3.
Обжалване
1. В случай че Промоционалната кампания не се провежда при спазване на условията, посочени в Правилата, Участникът има право да подаде жалба.
2. Участникът може да подаде жалба в срок от 30 дни от участието си в Промоционалната кампания.
3. С цел улесняване на процеса по подаване и обработка на жалбата, тя може да бъде подадена по имейл на [[ klientbg@pepco.eu .
4. Жалбоподателят следва да посочи своите данни в жалбата, за да може да бъде осъществен контакт с него, с цел да му бъде предоставена информация за резултата от процедурата по обжалване. Жалбоподателят следва да посочи и причината за обжалването, съдържанието на искането и изложение на обстоятелствата, обосноваващи жалбата.
5. С цел улесняване на процеса по обжалване, към жалбата жалбоподателят следва да приложи снимка или сканирано копие на доказателство за покупка на Промоционалния продукт или Промоционалните продукти от Магазините на ПЕПКО.
6. Жалбата се разглежда от Организатора. Участникът, подал жалбата, се уведомява за резултата от разглеждането ѝ в срок от 30 дни от датата на получаване на жалбата от Организатора.
7. Информацията за резултата от разглеждане на жалбата се съобщава на Участника по начина, по който е подадена жалбата, или по друг начин, договорен между Участника и Организатора.

§ 4.
Заключителни разпоредби
1. Правилата за Промоционалната кампания са достъпни в Магазините на ПЕПКО и на уебсайта: [www.pepco.bg].
2. За всички въпроси, които не са уредени с тези Правила, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. .
3. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на задължения, свързани с тази Промоционална кампания, се решават от съответния компетентен съд на Република България.
4. Всички въпроси или искания за информация относно Промоционалната кампания и условията, посочени в настоящите Правила, могат да бъдат отправени до съответните служители в Магазините на ПЕПКО или изпратени по имейл до [[ klientbg@pepco.eu.

Приложения:
– Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания
– Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания
– Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания

Приложение 1 – Магазини, които участват в Промоционалната кампания
Pepco, ул. Стефан Стамболов 4А, Димитровград 6400
Приложение 2 – Групи стоки, които са включени в Промоционалната кампания
1) Облекло за бебета, деца и възрастни
2) Бельо за бебета, деца и възрастни
3) Обувки за деца и възрастни
4) Мебели за дома
5) Изделия от текстил за дома
6) Декорации за дома
7) Стоки за дома
8) Играчки
9) Сезонни продукти
10) Канцеларски материали
11) Електроника
12) Аксесоари за домашни любимци

Приложение 3 – Групи стоки, които са изключени от Промоционалната кампания
1) Презареждане на предплатени карти за мобилен телефон
2) Електронни карти подарък
3) Козметика, продукти за хигиена и разкрасяване
4) Перилни и почистващи препарати за дома
5) Хранителни продукти, вода и напитки

Потърсите най-близката до Вас локация в списъка с магазини тук:

Ритейл Парк Юг, Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“
Марково Тепе, Пловдив 4000 Пловдив, бул.“Руски“ 54
Пловдив Плаза, Пловдив 4000 Пловдив, ул. „Д – р Георги Странски“ 3
Гранд Мол, Варна 9000 Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2.,
Делта Планет, Варна 9000 Варна, бул. „Сливница“ 185
Скай Сити Мол, София 1111 София, ул. „Коста Лулчев“52
Дъ Мол, София 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115з
Мол Русе, София 7005 Русе, бул. „Липник“
Централен Мол, Добрич 9300 Добрич, Пл. „Свобода“ 6
Мусагеница, София 1797 София, ул. „Полковник Георги Янков“ 17
Люлин Панчо Владигеров, София 1324 София, бул. „Панчо Владигеров“ 15
Била парк, Костинброд 2230 Костинброд, ул. „Славянска“ 34
София Ринг Мол, София 1434 София, ул. “ Околовръстен път“ 214
Парк Център София, София 1421 София, бул. „Арсеналски“ 2
Трапезица, Бургас 8001 Бургас, ул. „Гочо Иванов“ 30
Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев, бул. „Панаирски ливади“ 1
Сити център, Ловеч 5500 Ловеч, ул. „Търговска“ 45
Брезовско шосе 125Б, Пловдив 4003 Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ 125Б
Карпет Макс, Добрич 9300 Добрич, Околовръстен път Дружба IV ул. 2
Мол Пазарджик, Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. „Градски пазар“ 5
Мондо, Ямбол 6000 Ямбол,бул. Граф Игнатиев“ 10
Маркет Варна, Варна 9000 Варна, ул. „Цар Иван СТрацимир“2А
София, Мега Мол Люлин 1324 София, бул. „Царица Йоанна“ 15
УНИМАГ, Стара Загора 6000 Стара Загора , бул. „Цар Симеон Велики“ 101
Тера Мол, Габрово 5306 Габрово, бул. „Могильов“ 47
Хасково, ЦУМ Ташкент 6300 Хасково, пл.“Атлантически“ 2
Карнобат 8400 Карнобат, ул. „9-ти Септември“ 29
Булмаг, Шумен 9701 Шумен, ул.“Странджа“ 21
Плевен, Панорама мол 5800 Плевен, ул. „Иван Мендиликов“ 1
Търговски център „Суми“, Враца 3002 Враца, бул. „Демокрация“ 16
Мол Видин, Видин 3700 Видин,ул. „6 – ти септември“ 1
Габрово, Мол Габрово 5300 Габрово, бул. „Васил Априлов“ 40
Пловдив, Ритейл Парк Райков 4000 Пловдив, ул. „Македония“ 95
Варна, Приморски полк 9002 Варна, ул. „Осми Приморски полк“ 115
София, Джъмбо Плаза 1839 София, 525 бул. „Ботевградско шосе“ 525
Кърджали България 6600 Кърджали, бул. „България“ 70
Кърджали Мондо 6600 Кърджали, ул. „Беломорска“ 68А
Казанлък, Кауфланд 6100 Казанлък, бул. „23 – ти пехотен Шипченски полк“
Пловдив, Ритейл Парк Газит 4000 Пловдив, бул. „България“ 115А
Севлиево 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 40
София, Обеля 2 1784 София, ул. „Дико Илиев“ 6
Пловдив, Ритейл Парк Пловдив 4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ 2А
Благоевград, Мол Благоевград 2700 Благоевград, бул. „Тодор Александров“ 47
Търговище, Кауфланд 7700 Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ 42
Стара Загора, Железник 6000 Стара Загора, ул. „Загорка“ 38
Силистра, Централен Парк Мол 7500 Силистра, ул. „Генчо Чолаков“ 1
Шумен, Сити Център Шумен 9704 Шумен, бул. „Велики Преслав“ 28
Велико Търново, Мол Велико Търново 5000 Велико Търново, ул. „Оборище“ 19
Велико Търново, Практикер 5000 Велико Търнов, ул. „Магистрална“ 17
София, Черковна 1505 София, бул. „Мадрид“ 37
София, Люлин Т Маркет 1343 София, бул. Царица Йоана 114
София, Ритейл Парк Средец 1220 София, бул. „История Славянобългарска“ 21
Ритейл Парк Елхово 8700, ул. Александър Стамболийски
Галерия Бургас 8001 Бургс, ул. Янко Комитов“ 6
Павликени 5200 Павликени, ул. „Стефан Караджа“ 16
Ритейл Парк Дупница 2602 Дупница, ул. „Отовица“ 1
Плевен, Кауфланд Кайлъка 5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ 80
Галерия Стара Загора 6008 Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30
Сити парк 2 4002 Пловдив, ул.: Стефан Хр. Гешев“ 4
Пловдив, Билла Македония 4013 Пловдив, ул. „Македония“ 2
Русе, Кауфланд 7020 Русе, бул. „Христо Ботев“ 38
София Монтевидео 1618 София, ул. „Монтевидео“ 23
Монтана Лидл 3400 Монтана, ул. „Трети Март“ 137А
Нова Загора Т Маркет 8900 Нова Загора, ул. „Христо Ботев“ 33
София, България мол 1404 София, бул. „България“ 69
Петрич, Петрич център 2850 Петрич, ул. Цар Борис III 20
София, Женски пазар 1202 София, ул. Цар Самуил 119
Бяла Слатина 3201 Бяла Слатина, ул. Търнавска 41А
София, Парадайс Център 1407 София, бул. Черни Връх 100
София, Йерусалим 1784 София, ж.к. Младост бл. 47В

Нашите магазини нямат телефони за клиенти. Ако имате някакви въпроси, моля, отидете в даден магазин или се свържете с info.bg@pepco.eu.

Моля, използвайте нашата търсачка на магазини ПЕПКО. Там ще намерите карта, на която са показани местоположенията на всички наши магазини в страната, с пълните им адреси и работно време.

ПЕПКО продава само във физически магазини. От самото начало се концентрираме върху създаването на идеално разположени и декорирани традиционни магазини. Нашата търговска верига е достатъчно голяма, за да осигури на възможно най-голяма група клиенти директен достъп до широката гама от продукти.

Искаме да останем близо до нашите клиенти, които могат да ни намерят в градските центрове и моловете, където заедно с хранителните магазини и заведенитая за хранене, ние предлагаме цялостна гама от продукти.

През цялото време работим върху развитието на нашата верига физически магазини. Възнамеряваме да бъдем възможно най-близо до нашите клиенти. Надяваме се, че скоро ще отпразнуваме откриването на нов магазин ПЕПКО във Вашето населено място.

В горната лента на менюто има падащ списък с всички държави, в които имаме магазини. Версиите на уебсайта на английски език предлагат търсачка на магазини ПЕПКО. Използвайте я, за да разгледате всички магазини за всяка държава, в която работим.

#inspiracjedlaciebie


Защо си струва да купувате в Pepco?

Винаги близо до вас 

Повече от 60 магазина в цялата страна. Винаги сме близо до Вас.

Винаги ниски цени

В Pepco ще намерите всичко необходимо на ниски цени

Богат избор

В Pepco ще намерите широк асортимент от продукти за себе си, за Вашето семейство и за Вашия дом

Купувайте с увереност

Имате право на 30 дни за връщане на стоките във всеки магазин в страната